Skandal na parafii w Radzyminie pod Warszawą [WIDEO 18+]

Zbigniew Stonoga inter­we­nio­wał w spra­wie księ­dza, któ­re­go zacho­wa­nie dale­ko wykra­cza­ło poza zwy­kła posłu­gę. Po nagra­niu oka­za­ło się rów­nież, że przed­sta­wio­na w mate­ria­le kobie­ta, nie była jedy­ną, co do któ­rej ksiądz zacho­wy­wał się w nie­wła­ści­wy spo­sób. Ze wzglę­du na obsce­nicz­ne słow­nic­two oraz nagość wideo powin­no być oglą­da­ne przez oso­by powy­żej 18 roku życia. Wystarczy klik­nąć na obra­zek lub ten link, aby prze­nieść się do stro­ny źró­dło­wej.

Fot. Zbigniew Stonoga / Pixabay

Kliknij na obra­zek, aby prze­nieść się do stro­ny źró­dło­wej. Fot. Zbigniew Stonoga / Pixabay

Zbigniew Stonoga posta­no­wił okro­ić film z powo­du hej­tów na kobie­tę, któ­ra zosta­ła w tej histo­rii pokrzyw­dzo­na. Ponieważ jej mąż nie mógł wziąć kościel­ne­go ślu­bu, poszła do kon­fe­sjo­na­łu spy­tać o radę. Ksiądz po pół­go­dzin­nej spo­wie­dzi dał jej namiar na swo­je kon­to w por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym. Tam roz­mo­wa toczy­ła się na róż­ne tema­ty, ale nigdy nie scho­dzi­ła na tory na któ­re nie powin­na scho­dzić. Potem ksiądz dał para­fian­ce swój numer komór­ko­wy. Tam roz­mo­wa przy­bra­ła nie­spo­dzie­wa­ny obrót ponie­waż duchow­ny wysłał jej swo­je… nagie zdję­cie. Mąż cały czas wie­dział o roz­mo­wie i po pew­nym cza­sie para posta­no­wi­ła zwró­cić się o pomoc do Zbigniewa Stonogi, ponie­waż SMS-y przy­bra­ły bar­dziej natar­czy­wy ton.

Ksiądz przy­znał się, że rze­czy­wi­ście wysy­łał SMS-y, przy­szedł i parę prze­pro­sił. Okazało się jed­nak, że pokrzyw­dzo­nych było dużo wię­cej. O dal­szym losie duchow­ne­go zade­cy­du­je naj­praw­do­po­dob­niej biskup.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.