Skandal na parafii w Radzyminie pod Warszawą [WIDEO 18+]

Zbig­niew Stono­ga inter­we­niował w spraw­ie księdza, którego zachowanie daleko wykracza­ło poza zwykła posługę. Po nagra­niu okaza­ło się również, że przed­staw­iona w mate­ri­ale kobi­eta, nie była jedyną, co do której ksiądz zachowywał się w niewłaś­ci­wy sposób. Ze wzglę­du na obsceniczne słown­ict­wo oraz nagość wideo powin­no być oglą­dane przez oso­by powyżej 18 roku życia. Wystar­czy kliknąć na obrazek lub ten link, aby prze­nieść się do strony źródłowej.

Fot. Zbigniew Stonoga / Pixabay

Kliknij na obrazek, aby prze­nieść się do strony źródłowej. Fot. Zbig­niew Stono­ga / Pix­abay

Zbig­niew Stono­ga postanow­ił okroić film z powodu hejtów na kobi­etę, która została w tej his­torii pokrzy­wd­zona. Ponieważ jej mąż nie mógł wziąć koś­ciel­nego ślubu, poszła do kon­fesjon­ału spy­tać o radę. Ksiądz po pół­godzin­nej spowiedzi dał jej nami­ar na swo­je kon­to w por­talu społecznoś­ciowym. Tam roz­mowa toczyła się na różne tem­aty, ale nigdy nie schodz­iła na tory na które nie powin­na schodz­ić. Potem ksiądz dał parafi­ance swój numer komórkowy. Tam roz­mowa przy­brała niespodziewany obrót ponieważ duchowny wysłał jej swo­je… nagie zdję­cie. Mąż cały czas wiedzi­ał o roz­mowie i po pewnym cza­sie para postanow­iła zwró­cić się o pomoc do Zbig­niewa Stono­gi, ponieważ SMS-y przy­brały bardziej natar­czy­wy ton.
Ksiądz przyz­nał się, że rzeczy­wiś­cie wysyłał SMS-y, przyszedł i parę przeprosił. Okaza­ło się jed­nak, że pokrzy­wd­zonych było dużo więcej. O dal­szym losie duchownego zade­cy­du­je najpraw­dopodob­niej biskup.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.