Skanska odkrywa skarby na budowie Spark

3 gro­sze z okre­su Księstwa Warszawskiego, butel­ka z bro­wa­ru Haberbusch und Schiele, przed­wo­jen­ne zabaw­ki czy maszy­na do szy­cia w pozo­sta­ło­ściach XIX i XX-wiecz­nej zabu­do­wy poka­zu­ją życie daw­nej Warszawy. To wszyst­ko odkry­ła Skanska na budo­wie Spark – swo­je­go naj­now­sze­go pro­jek­tu biurowego.

Teren tak zwa­ne­go ser­ka wol­skie­go od cza­sów woj­ny pozo­sta­wał nie­za­bu­do­wa­ny. Teraz powsta­je tam Spark – nowo­cze­sny kom­pleks trzech budyn­ków biu­ro­wych, reali­zo­wa­ny przez Skanska Property Poland. Podczas prac ziem­nych Skanska odkry­ła pozo­sta­ło­ści przed­wo­jen­nych kamie­nic. Firma natych­miast poin­for­mo­wa­ła służ­by kon­ser­wa­tor­skie, dzię­ki cze­mu Stołeczny Konserwator Zabytków wydał decy­zję o pod­ję­ciu badań archeologicznych.

„Dzięki temu uda nam się odsło­nić część życia przed­wo­jen­nej Warszawy i tęt­nią­cej życiem Woli w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tak zna­ne­go kier­ce­la­ka” – mówi Michał Socha, Prezes Zarządu, Biuro badań i doku­men­ta­cji zabyt­ków EwidencjaZabytkow.pl Sp. z o.o. – „Na obec­nym eta­pie badań sku­pi­li­śmy się na odsło­nię­ciu pozo­sta­ło­ści murów fun­da­men­to­wych kamie­ni­cy przy Wolskiej 12. Był to par­te­ro­wy budy­nek posta­wio­ny praw­do­po­dob­nie na począt­ku XX wie­ku. Na jego tyłach sta­ły trzy ofi­cy­ny. Budynek był czę­ścio­wo pod­piw­ni­czo­ny tyl­ko w czę­ści wschod­niej. Pomieszczenia od uli­cy prze­zna­czo­ne były na skle­py i punk­ty usłu­go­we. Taki cha­rak­ter zda­ją się potwier­dzać zna­le­zio­ne w jed­nej z zawa­lo­nych piw­nic reszt­ki dużej ilo­ści gumo­wych zaba­wek, głów­nie piłek. W tej czę­ści kamie­ni­cy natra­fio­no rów­nież na śla­dy wcze­śniej­szej, XIX wiecz­nej zabu­do­wy, praw­do­po­dob­nie drew­nia­nej. Fakt ten potwier­dza rów­nież zna­le­zi­sko mone­ty (3 gro­sze) z okre­su Księstwa Warszawskiego” – doda­je Michał Socha.

Archeolodzy są ostroż­ni w dato­wa­niu wszyst­kich zna­le­zisk – w tym m.in. maszy­ny do szy­cia czy tygla odlew­ni­cze­go. Badania będą kon­ty­nu­owa­ne i zosta­nie nimi obję­ty cały teren budo­wy, a dzię­ki dosko­na­łej logi­sty­ce pra­ce budow­la­ne będą nadal trwa­ły. Część wyko­pa­nych przed­mio­tów tra­fi do Muzeum Warszawy. Pojawił się rów­nież pomysł, by eks­po­na­ty były czę­ścią sta­łej wysta­wy na tere­nie przy­szłe­go kom­plek­su. Skanska nie zdra­dza jed­nak szcze­gó­łów – to zbyt wcze­sny etap inwestycji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.