Skanska odkrywa skarby na budowie Spark

3 grosze z okre­su Księst­wa Warsza­wskiego, butel­ka z browaru Haber­busch und Schiele, przed­wo­jenne zabaw­ki czy maszy­na do szy­cia w pozostałoś­ci­ach XIX i XX-wiecznej zabu­dowy pokazu­ją życie dawnej Warsza­wy. To wszys­tko odkryła Skan­s­ka na budowie Spark – swo­jego najnowszego pro­jek­tu biurowego.


Teren tak zwanego ser­ka wol­skiego od cza­sów wojny pozostawał niez­abu­dowany. Ter­az pow­sta­je tam Spark – nowoczes­ny kom­pleks trzech budynków biurowych, real­i­zowany przez Skan­s­ka Prop­er­ty Poland. Pod­czas prac ziem­nych Skan­s­ka odkryła pozostałoś­ci przed­wo­jen­nych kamienic. Fir­ma naty­ch­mi­ast poin­for­mowała służ­by kon­ser­wa­torskie, dzię­ki czemu Stołeczny Kon­ser­wa­tor Zabytków wydał decyzję o pod­ję­ciu badań arche­o­log­icznych.


„Dzię­ki temu uda nam się odsłonić część życia przed­wo­jen­nej Warsza­wy i tęt­niącej życiem Woli w bezpośred­nim sąsiedztwie tak znanego kierce­la­ka” – mówi Michał Socha, Prezes Zarzą­du, Biuro badań i doku­men­tacji zabytków EwidencjaZabytkow.pl Sp. z o.o. – „Na obec­nym etapie badań skupil­iśmy się na odsłonię­ciu pozostałoś­ci murów fun­da­men­towych kamieni­cy przy Wol­skiej 12. Był to parterowy budynek postaw­iony praw­dopodob­nie na początku XX wieku. Na jego tyłach stały trzy ofi­cyny. Budynek był częś­ciowo pod­pi­wnic­zony tylko w częś­ci wschod­niej. Pomieszczenia od uli­cy przez­nac­zone były na sklepy i punk­ty usłu­gowe. Taki charak­ter zda­ją się potwierdzać znalezione w jed­nej z zawalonych piwnic reszt­ki dużej iloś­ci gumowych zabawek, głównie piłek. W tej częś­ci kamieni­cy natrafiono również na śla­dy wcześniejszej, XIX wiecznej zabu­dowy, praw­dopodob­nie drew­ni­anej. Fakt ten potwierdza również znalezisko mon­e­ty (3 grosze) z okre­su Księst­wa Warsza­wskiego” – doda­je Michał Socha.

Arche­olodzy są ostrożni w datowa­niu wszys­t­kich znalezisk – w tym m.in. maszyny do szy­cia czy tygla odlewniczego. Bada­nia będą kon­tyn­uowane i zostanie nimi obję­ty cały teren budowy, a dzię­ki doskon­ałej logistyce prace budowlane będą nadal trwały. Część wykopa­nych przed­miotów trafi do Muzeum Warsza­wy. Pojaw­ił się również pomysł, by eksponaty były częś­cią stałej wys­tawy na tere­nie przyszłego kom­plek­su. Skan­s­ka nie zdradza jed­nak szczegółów – to zbyt wczes­ny etap inwest­y­cji.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.