„Skomentował” pracę TVP. Wyprowadziła go policja [WIDEO]

Przed wozem trans­mi­syj­nym TVP sta­nął męż­czy­zna, któ­ry w dość nie­wy­bred­ny spo­sób komen­to­wał dzia­łal­ność Telewizji Polskiej. Został wypro­wa­dzo­ny przez policję.

Na demon­stra­cjach przed Sejmem docho­dzi­ło już wcze­śniej do ata­ków słow­nych na repor­te­rów Telewizji Polskiej.

Nie ina­czej było i tym razem. Poza zagłu­sza­niem pre­zen­te­ra, któ­ry pró­bo­wał zro­bić rela­cję z wyda­rze­nia, doszło do inne­go incy­den­tu. Policja wypro­wa­dzi­ła męż­czy­znę, któ­ry w bez­po­śred­ni spo­sób posta­no­wił wyra­zić swo­je zda­nie na temat TVP.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.