Skradziono wózek niepełnosprawnemu chłopcu! Policja szuka złodziei

Policjanci z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go ursy­now­skie­go komi­sa­ria­tu pro­wa­dzą czyn­no­ści w spra­wie kra­dzież do jakiej doszło 7 grud­nia br. w godzi­nach 10.00−16.00. Nieznani spra­wy ukra­dli z klat­ki scho­do­wej blo­ku przy ul. Szolc-Rogozińskiego wózek inwa­lidz­ki mar­ki Zippy kolo­ru czerwonego. 

Fot. KSP

7 grud­nia 2016 r. na klat­ce scho­do­wej blo­ku przy ul. Szolc Rogozińskiego doszło do kra­dzie­ży wóz­ka inwa­lidz­kie­go mar­ki Zippy kolo­ru czer­wo­ne­go. W tej spra­wie czyn­no­ści pro­wa­dzą poli­cjan­ci z wydzia­łu kryminalnego.

„Zgłoszenia doko­na­ła mama chłop­ca, któ­re­mu skra­dzio­no wózek inwa­lidz­ki. Prowadzimy już docho­dze­nie w tej spra­wie, ale wie­rzy­my, że publi­ka­cja za pośred­nic­twem mediów przy­spie­szy uję­cie spraw­ców lub dopro­wa­dzi do zwro­tu skra­dzio­nej rze­czy” – mówi nam Joanna Banaszewska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w usta­le­niu spraw­ców tego prze­stęp­stwa lub posia­da­ją­ce infor­ma­cje mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu wóz­ka pro­szo­ne są o kon­takt z funk­cjo­na­riu­sza­mi z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7. Informację moż­na prze­ka­zy­wać tak­że tele­fo­nicz­nie pod nr. tel. 22 603 34 34 lub 112 oraz mailo­wo na adres: oficer.​prasowy.​krp2​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.