Śmiertelne potrącenie na św. Wincentego: kierowca na wolności popełnia kolejne przestępstwa

Jak dono­si por­tal TuStolica kie­row­ca, któ­ry śmier­tel­nie potrą­cił 16-lat­kę na ul. Św. Wincentego i zbiegł z miej­sca wypad­ku, nie tyl­ko pozo­sta­je na wol­no­ści, ale popeł­nia kolej­ne prze­wi­nie­nia. Okazało się, że zno­wu usiadł za kół­ko. Bez pra­wa jaz­dy za to po zaży­ciu narkotyków.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Kierowcy posta­wio­no zarzu­ty, ale sąd nie zasto­so­wał aresz­tu i Adrian M. może odpo­wia­dać z wol­nej sto­py. Choć gro­zi mu 12 lat wię­zie­nia, nie znie­chę­ca go to do kie­ro­wa­nia samo­cho­dem. Na Namysłowskiej został zatrzy­ma­ny do poli­cyj­nej kon­tro­li. Jak się oka­za­ło nie tyl­ko nie miał pra­wa jaz­dy (zosta­ło mu zabra­ne), ale rów­nież pro­wa­dził pod wpły­wem narkotyków.

Mężczyzna nadal prze­by­wa na wol­no­ści i tak napraw­dę nie wia­do­mo kie­dy zacznie się pro­ces i jaki będzie wyrok.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.