Śmiertelne zdarzenie na stacji Warszawa Wschodnia. Próbował wsiąść do odjeżdżającego Pendolino

Do tra­gicz­ne­go wypad­ku doszło oko­ło godzi­ny 15.40. Jak rela­cjo­no­wał Mirosław Siemieniec, rzecz­nik PKP PLK dla redak­cji Kontakt24, pociąg Pendolino ruszył ze sta­cji, a męż­czy­zna pró­bo­wał do nie­go wsiąść.

Fot. Radek Kołakowski / Wikipedia

Na miej­scu czyn­no­ści wyko­nu­je poli­cja i pro­ku­ra­tu­ra. Z tego powo­du wyłą­czo­no z uży­cia jeden tor. Przesłuchiwani będą świad­ko­wie, aby usta­lić dokład­ne oko­licz­no­ści tego zda­rze­nia. Na razie nie jest zna­na toż­sa­mość mężczyzny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.