Sprawa Kajetana P.: biegli wydali opinię

Portal tvn24.pl dowie­dział się nie­ofi­cjal­nie, że do Prokuratury Okręgowej w Warszawie tra­fi­ły dwie opi­nie bie­głych: jed­na psy­chia­trycz­na, dru­gą psychologiczno-seksuologiczna.

Fot. KGP

Fot. KGP

Michał Dziekański, rzecz­nik sto­łecz­nej pro­ku­ra­tu­ry potwier­dził w roz­mo­wie z por­ta­lem, że dostał taką opi­nię, jed­nak nie ujaw­nia jej szcze­gó­łów. Nie wia­do­mo więc kie­dy uzy­ska­my odpo­wiedź na pyta­nie czy Kajetan P. sta­nie przed sądem.

Opinia bie­głych jest klu­czo­wa dla spra­wy. Jeżeli bowiem oka­że się, że oskar­żo­ny był nie­po­czy­tal­ny w chwi­li popeł­nia­nia tego czy­nu lub, że jest on cho­ry psy­chicz­nie, nie będzie odpo­wia­dał przed sądem, a zosta­nie skie­ro­wa­ny na przy­mu­so­we lecze­nie w zakła­dzie psychiatrycznym.

Kajetan P. oskar­żo­ny jest o mor­der­stwo nauczy­ciel­ki języ­ka obce­go. Po tym, jak doko­nał mor­der­stwa, poćwiar­to­wał cia­ło i prze­wiózł do swo­je­go miesz­ka­nia, któ­re pod­pa­lił, by zatrzeć śla­dy. Podejrzany przy­znał się do zarzu­ca­nych mu czy­nów. Prokuratura chce usta­lić czy w chwi­li popeł­nie­nia zbrod­ni był poczytalny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.