Sprawdzają czy uczniowie bezpiecznie dotrą do szkoły

Pier­wszy dzwonek zabrz­mi dopiero za miesiąc, ale strażni­cy miejs­cy już prowadzą kon­t­role infra­struk­tu­ry w pobliżu szkół. Funkcjonar­iusze sprawdza­ją, czy dro­ga do szkoły będzie bez­piecz­na. Kon­tro­la­mi obję­to pon­ad 400 stołecznych placówek oświa­towych.

Pat­role szkolne straży miejskiej kon­trolu­ją otocze­nie placówek oświa­towych, stan infra­struk­tu­ry w rejonie szkół oraz dróg zna­j­du­ją­cych się w pobliżu placówek.
Funkcjonar­iusze sprawdza­ją m.in. praw­idłowość i czytel­ność oznakowa­nia dro­gowego ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prze­jść dla pieszych, widoczność syg­nal­iza­cji świ­etl­nej, stan zas­tosowanych bari­er ochron­nych i wygrodzeń uniemożli­wia­ją­cych bezpośred­nie wtargnię­cie dziec­ka na jezd­nię.

Zasłonięte przez roślin­ność, a przez to niewidoczne dla kierow­ców pio­nowe zna­ki dro­gowe, czy nieczytel­na „zebra” to do tej pory najczęś­ciej ujaw­ni­ane przez nas niepraw­idłowoś­ci na tere­nie Pra­gi Północ, Białołę­ki i Targówka. W takich przy­pad­kach konieczne jest odnowie­nie lub też odsłonię­cie znaków – mówi st. str. Anna Pomors­ka z Refer­atu Szkol­nego VI Odd­zi­ału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

W przy­pad­ku ujawnienia niepraw­idłowoś­ci, nawet tych naj­drob­niejszych, funkcjonar­iusze przekazu­ją infor­ma­c­je o koniecznoś­ci ich usunię­cia zarząd­com kon­trolowanych terenów.

- Miejs­ca, które będą budz­ić zas­trzeże­nia, zostaną ponown­ie skon­trolowane. Sprawdz­imy czy zas­tosowano się do naszych zale­ceń. W przeszłoś­ci nie mieliśmy więk­szych prob­lemów. Prak­ty­cznie zawsze ujawnione przez funkcjonar­iuszy niepraw­idłowoś­ci były usuwane bezz­włocznie. Poza tym służymy pomocą szkołom, gdy stwierdz­imy np., że oznakowanie dro­gowe i zas­tosowane zabez­pieczenia są niewystar­cza­jące. Wów­czas, dba­jąc o bez­pieczeńst­wo najmłod­szych, wniosku­je­my o dodatkowe oznakowanie – mówi Andrzej Krysik, z-ca Naczel­ni­ka VI Odd­zi­ału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

Strażni­cy miejs­cy sprawdza­ją również tere­ny bezpośred­nio przyległe do obiek­tów szkol­nych, w tym również m.in. stan urządzeń przez­nac­zonych do gier i zabaw zna­j­du­ją­cych się na tere­nie placówek.

- Na przestrzeni ostat­nich tygod­ni kilka­krot­nie przez stolicę przeszły gwał­towne burze, stąd też zwracamy uwagę, czy na tere­nie szkół nie ma pozostałoś­ci po skutkach nawałnic, które mogły­by zagrażać dzieciom. W przy­pad­ku nato­mi­ast urządzeń zaba­wowych jeśli stwierdzane są niepraw­idłowoś­ci to wynika­ją one zazwyczaj z eksploat­acji urządzeń, negaty­wnego wpły­wu warunk­ów atmos­fer­ycznych, a cza­sa­mi nieste­ty celowego uszkodzenia – mówi Romuald Modzelews­ki, Naczel­nik V Odd­zi­ału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

„Bez­piecz­na dro­ga do szkoły” nie kończy się tylko na kon­tro­lach infra­struk­tu­ry w rejonie szkół. Z pier­wszym szkol­nym dzwonkiem funkcjonar­iusze straży miejskiej będą również poma­gać bez­piecznie dojść do szkoły uczniom. Strażni­cy miejs­cy będą patrolować najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeni­a­mi dro­gowy­mi prze­jś­cia dla pieszych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.