Sprawdzają czy uczniowie bezpiecznie dotrą do szkoły

Pier­wszy dzwonek zabrzmi dopiero za miesiąc, ale strażni­cy miejs­cy już prowadzą kon­trole infra­struk­tu­ry w pobliżu szkół. Funkcjonar­iusze sprawdza­ją, czy dro­ga do szkoły będzie bez­piecz­na. Kon­tro­lami obję­to pon­ad 400 stołeczny­ch placówek oświa­towych.

Patrole szkol­ne straży miejskiej kon­trolu­ją otocze­nie placówek oświa­towych, stan infra­struk­tu­ry w rejonie szkół oraz dróg zna­j­du­ją­cy­ch się w pobliżu placówek.
Funkcjonar­iusze sprawdza­ją m.in. praw­idłowość i czytel­ność oznakowa­nia dro­gowe­go ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prze­jść dla pieszy­ch, widoczność syg­nal­iza­cji świ­etl­nej, stan zas­tosowany­ch bari­er ochron­ny­ch i wygrodzeń uniemożli­wia­ją­cy­ch bezpośred­nie wtargnię­cie dziecka na jezd­nię.

Zasłonięte przez roślin­ność, a przez to niewidoczne dla kierow­ców pio­nowe znaki dro­gowe, czy nieczytel­na „zebra” to do tej pory najczęś­ciej ujaw­ni­ane przez nas niepraw­idłowoś­ci na tere­nie Pragi Północ, Białołęki i Targówka. W takich przy­pad­kach konieczne jest odnowie­nie lub też odsłonię­cie znaków – mówi st. str. Anna Pomorska z Refer­atu Szkol­ne­go VI Odd­zi­ału Terenowe­go Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

W przy­pad­ku ujawnienia niepraw­idłowoś­ci, nawet tych naj­drob­niejszy­ch, funkcjonar­iusze przekazu­ją infor­ma­c­je o koniecznoś­ci ich usunię­cia zarząd­com kon­trolowany­ch terenów.

- Miejs­ca, które będą budz­ić zas­trzeże­nia, zostaną ponown­ie skon­trolowane. Sprawdz­imy czy zas­tosowano się do naszy­ch zale­ceń. W przeszłoś­ci nie mieliśmy więk­szy­ch prob­lemów. Prak­ty­cznie zawsze ujawnione przez funkcjonar­iuszy niepraw­idłowoś­ci były usuwane bezz­włocznie. Poza tym służymy pomocą szkołom, gdy stwierdz­imy np., że oznakowanie dro­gowe i zas­tosowane zabez­pieczenia są niewystar­cza­jące. Wów­czas, dba­jąc o bez­pieczeńst­wo najmłod­szy­ch, wniosku­je­my o dodatkowe oznakowanie – mówi Andrzej Krysik, z-ca Naczel­nika VI Odd­zi­ału Terenowe­go Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

Strażni­cy miejs­cy sprawdza­ją również tereny bezpośred­nio przyległe do obiek­tów szkol­ny­ch, w tym również m.in. stan urządzeń przez­nac­zony­ch do gier i zabaw zna­j­du­ją­cy­ch się na tere­nie placówek.

- Na przestrzeni ostat­nich tygod­ni kilka­krot­nie przez stolicę przeszły gwał­towne burze, stąd też zwracamy uwagę, czy na tere­nie szkół nie ma pozostałoś­ci po skutkach nawałnic, które mogły­by zagrażać dzieciom. W przy­pad­ku nato­mi­ast urządzeń zaba­wowych jeśli stwierdzane są niepraw­idłowoś­ci to wynika­ją one zazwyczaj z eksploat­acji urządzeń, negaty­wne­go wpły­wu warunk­ów atmos­fer­yczny­ch, a cza­sami nieste­ty celowe­go uszkodzenia – mówi Romuald Modzelewski, Naczel­nik V Odd­zi­ału Terenowe­go Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

„Bez­piecz­na dro­ga do szkoły” nie kończy się tylko na kon­tro­lach infra­struk­tu­ry w rejonie szkół. Z pier­wszym szkol­nym dzwonkiem funkcjonar­iusze straży miejskiej będą również poma­gać bez­piecznie dojść do szkoły uczniom. Strażni­cy miejs­cy będą patrolować najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeni­ami dro­gowymi prze­jś­cia dla pieszy­ch.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.