Stolica sparaliżowana Tak wygląda protest taksówkarzy [WIDEO]

Protest tak­sów­ka­rzy, zgod­nie z ich zapo­wie­dzia­mi, zablo­ko­wał dzi­siaj sto­li­cę. Tysiące war­sza­wia­ków mia­ło rano pro­blem z dojaz­dem do pra­cy i szko­ły. Jak wyglą­da pro­test? Taryfa24 nagra­ła wideo.

Nadal na dro­dze jest nie­cie­ka­wie, ponie­waż ruch był wstrzy­my­wa­ny, nie roz­ła­du­je się tak szyb­ko. Korkometr fir­my nawi­ga­cyj­nej Targeo mówi, że na wjazd do cen­trum ocze­ku­je się śred­nio 45 minut. Najdłużej od stro­ny zachod­niej (auto­stra­dą A2), aż 80 minut.

„Wyczerpaliśmy już wszyst­kie moż­li­wo­ści. Były pisma, były proś­by, teraz czas na pro­test” – mówi nam zna­jo­my tak­sów­karz. Dodaje, że cho­dzi o zwró­ce­nie uwa­gi rzą­du na pro­blem nie­le­gal­ne­go prze­wo­zu osób. Zdaniem pro­te­stu­ją­cych obec­ne dzia­ła­nia wła­dzy są nie­wy­star­cza­ją­ce. Od czwart­ku, 1 czerw­ca tak­sów­ka­rze, któ­rzy popie­ra­ją pro­test zama­ni­fe­sto­wa­li to już wywie­sza­jąc Polską fla­gę przy pojazdach.

5 czerw­ca o godz. 7.00 zaczął się ogól­no­pol­ski strajk tak­sów­ka­rzy. Taksówkarze z całej Polski przy­je­cha­li, by prze­pro­wa­dzić zjazd gwiaź­dzi­sty. Z Pragi Południe, Pragi Północ, Bielan, Bemowa i Ursynowa nawet 5 tys. pojaz­dów jedzie bar­dzo powo­li w kie­run­ku centrum.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.