Straciła wszystkie pieniądze. Oszustwo przed kamerami

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły, moment prze­stęp­stwa oraz wize­ru­nek jego praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy, któ­ry dwu­krot­nie dopro­wa­dził pokrzyw­dzo­ną do nie­ko­rzyst­ne­go roz­po­rzą­dza­nia swo­im mie­niem na łącz­ną kwo­tę 60000 złotych.

Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Sprawca pod­stę­pem nakło­nił pokrzyw­dzo­ną 73-lat­kę do wzię­cia kre­dy­tu w ban­ku, wypła­ce­nia oszczęd­no­ści i prze­ka­za­nia sobie w krót­kich odstę­pach cza­su w dwóch róż­nych miej­scach wszyst­kich tych pie­nię­dzy tj. 60.000 złotych.

W jed­nym z miejsc gdzie doszło do prze­ka­za­nia gotów­ki kame­ry moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego prze­stęp­stwa. Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje powo­łu­jąc się na spra­wę KRP-PM-I-255/17 moż­na prze­ka­zać dzwo­niąc na numer 2260 383 92, 2260 361 55 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.