Stracili przytomność po zażyciu dopalaczy

Policjanci z Ursynowa zaj­mu­ją się wyja­śnie­niem wszyst­kich oko­licz­no­ści spra­wy zwią­za­nych z ujaw­nie­niem w jed­nym z miesz­kań opa­ko­wań z sub­stan­cją nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia. Zostanie ona teraz prze­ba­da­na w labo­ra­to­rium kry­mi­na­li­stycz­nym. Dwóch nie­przy­tom­nych męż­czyzn tra­fi­ło do szpi­ta­la po zaży­ciu praw­do­po­dob­nie tego specyfiku.

Do zda­rze­nia doszło w minio­ną nie­dzie­lę. Mundurowi z Ursynowa zosta­li wezwa­ni na uli­cę Pileckiego, gdzie mia­ła znaj­do­wać się oso­ba, któ­ra praw­do­po­dob­nie zaży­ła dopa­la­cze. W chwi­li, gdy na miej­scu poja­wił się patrol poli­cji, karet­ka pogo­to­wia zabie­ra­ła nie­przy­tom­ne­go 28-lat­ka do szpitala.

Policjanci szyb­ko usta­li­li, że pogo­to­wie wezwa­li zna­jo­mi pokrzyw­dzo­ne­go. Wcześniej razem impre­zo­wa­li w jed­nym z miesz­kań. Kiedy poli­cjan­ci weszli do środ­ka zasta­li gru­pę osób, a na łóż­ku zauwa­ży­li kolej­ne­go nie­przy­tom­ne­go mężczyznę.

Policjanci nie mogli nawią­zać z 31-lat­kiem kon­tak­tu, miał zasi­nio­ne usta oraz pro­ble­my z oddy­cha­niem. Funkcjonariusze natych­miast udzie­li­li mu pomo­cy i uło­ży­li w bez­piecz­nej pozy­cji. Na miej­sce zosta­ło rów­nież wezwa­ne pogotowie.

W cza­sie prze­szu­ka­nia miesz­ka­nia poli­cjan­ci ujaw­ni­li skrzyn­kę pla­sti­ko­wą, wewnątrz któ­rej znaj­do­wa­ło się 27 tore­bek stru­no­wych z bia­łą sub­stan­cją, wagi elek­tro­nicz­ne i kil­ka­dzie­siąt pustych tore­bek stru­no­wych słu­żą­cych praw­do­po­dob­nie do por­cjo­wa­nia środ­ków odu­rza­ją­cych. Ponadto poli­cjan­ci ujaw­ni­li dwie donicz­ki z sadzon­ka­mi krzacz­ków marihuany.

Wyjaśnieniem spra­wy zaj­mu­ją się teraz poli­cjan­ci z ursy­now­skie­go komi­sa­ria­tu. Zabezpieczone przez nich środ­ki tra­fią na bada­nia do labo­ra­to­rium kry­mi­na­li­stycz­ne­go. Poszkodowane oso­by tra­fi­ły pod opie­kę lekar­ską z zagro­że­niem życia i zdrowia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.