Stracili przytomność po zażyciu dopalaczy

Polic­jan­ci z Ursyn­owa zaj­mu­ją się wyjaśnie­niem wszys­t­kich okolicznoś­ci sprawy związanych z ujawnie­niem w jed­nym z mieszkań opakowań z sub­stancją niewiadomego pochodzenia. Zostanie ona ter­az prze­badana w lab­o­ra­to­ri­um krymi­nal­isty­cznym. Dwóch nieprzy­tom­nych mężczyzn trafiło do szpi­ta­la po zaży­ciu praw­dopodob­nie tego specy­fiku.

Do zdarzenia doszło w min­ioną niedzielę. Mundurowi z Ursyn­owa zostali wezwani na ulicę Pileck­iego, gdzie miała zna­j­dować się oso­ba, która praw­dopodob­nie zażyła dopalacze. W chwili, gdy na miejs­cu pojaw­ił się patrol policji, karet­ka pogo­towia zabier­ała nieprzy­tom­nego 28-lat­ka do szpi­ta­la.
Polic­jan­ci szy­bko ustalili, że pogo­towie wezwali zna­jo­mi pokrzy­wd­zonego. Wcześniej razem impre­zowali w jed­nym z mieszkań. Kiedy polic­jan­ci wes­zli do środ­ka zastali grupę osób, a na łóżku zauważyli kole­jnego nieprzy­tom­nego mężczyznę.

Polic­jan­ci nie mogli naw­iązać z 31-latkiem kon­tak­tu, miał zasin­ione usta oraz prob­le­my z odd­y­chaniem. Funkcjonar­iusze naty­ch­mi­ast udzielili mu pomo­cy i ułożyli w bez­piecznej pozy­cji. Na miejsce zostało również wezwane pogo­towie.

W cza­sie przeszuka­nia mieszka­nia polic­jan­ci ujawnili skrzynkę plas­tikową, wewnątrz której zna­j­dowało się 27 tore­bek strunowych z białą sub­stancją, wagi elek­tron­iczne i kilka­dziesiąt pustych tore­bek strunowych służą­cych praw­dopodob­nie do por­cjowa­nia środ­ków odurza­ją­cych. Pon­ad­to polic­jan­ci ujawnili dwie don­icz­ki z sad­zonka­mi krza­czków mar­i­huany.

Wyjaśnie­niem sprawy zaj­mu­ją się ter­az polic­jan­ci z ursyn­owskiego komis­ariatu. Zabez­piec­zone przez nich środ­ki trafią na bada­nia do lab­o­ra­to­ri­um krymi­nal­isty­cznego. Poszkodowane oso­by trafiły pod opiekę lekarską z zagroże­niem życia i zdrowia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.