Strajk kobiet organizuje kolejny protest tym razem… na skalę światową!

8 mar­ca kobie­ty, któ­re zrze­szo­ne były w ogól­no­pol­skim straj­ku kobiet zapo­wie­dzia­ły… świa­to­wy pro­test. Oprócz wszyst­kich więk­szych miast w Polsce chcą prze­pro­wa­dzić straj­ki m.in. w USA, Peru, Brazylii, Australii i prak­tycz­nie wszyst­kich kra­jach UE.

Fot. Ogólnopolski Strajk Kobiet

Plany i pro­po­zy­cję na for­mę Międzynarodowego Strajku Kobiet są takie:
– strajk total­ny (zaprze­sta­nie pra­cy oraz wyko­ny­wa­nia pra­cy w domu)
– strajk cza­so­wy (zaprze­sta­nie pra­cy na 1–2 godziny)
– czar­ny ubiór, czar­ne ele­men­ty ubio­ru, wstą­żecz­ki, znaczki
– boj­kot firm posłu­gu­ją­cych się sek­si­zmem w rekla­mie lub dys­kry­mi­nu­ją­cych pra­cow­ni­ce ze wzglę­du na płeć
– boj­kot lokal­nych i naro­do­wych mizo­gi­nów (pro­test prze­ciw­ko ich obec­no­ści w prze­strze­ni publicz­nej, pro­test w miej­scu zamieszkania)
– strajk zakupowy
– blo­ka­dy dróg
– demon­stra­cje, mar­sze, pikiety.

Mapa wyda­rzen na swie­cie: http://bit.ly/womens-stri­ke-map
Wydarzenie ogól­no­pol­skie: https://www.facebook.com/events/366796443673977/

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.