Strajk kobiet organizuje kolejny protest tym razem… na skalę światową!

8 mar­ca kobi­ety, które zrzes­zone były w ogólnopol­skim stra­jku kobi­et zapowiedzi­ały… świa­towy protest. Oprócz wszys­t­kich więk­szych miast w Polsce chcą przeprowadz­ić stra­j­ki m.in. w USA, Peru, Brazylii, Aus­tralii i prak­ty­cznie wszys­t­kich kra­jach UE.

Fot. Ogólnopol­s­ki Stra­jk Kobi­et

Plany i propozy­cję na for­mę Między­nar­o­dowego Stra­jku Kobi­et są takie:
– stra­jk total­ny (zaprzes­tanie pra­cy oraz wykony­wa­nia pra­cy w domu)
– stra­jk cza­sowy (zaprzes­tanie pra­cy na 1–2 godziny)
– czarny ubiór, czarne ele­men­ty ubioru, wstążecz­ki, znacz­ki
– bojkot firm posługu­ją­cych się sek­sizmem w reklamie lub dyskrymin­u­ją­cych pra­cown­ice ze wzglę­du na płeć
– bojkot lokalnych i nar­o­dowych mizoginów (protest prze­ci­wko ich obec­noś­ci w przestrzeni pub­licznej, protest w miejs­cu zamieszka­nia)
– stra­jk zakupowy
– blokady dróg
– demon­strac­je, marsze, piki­ety.
Mapa wydarzen na swiecie: http://bit.ly/wom­ens-strike-map
Wydarze­nie ogólnopol­skie: https://www.facebook.com/events/366796443673977/

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.