Straż dla Zwierząt szuka lekarzy weterynarii!!

Pub­liku­je­my na prośbę naszych przy­jaciół ze Straży dla Zwierząt w Polsce:

Naw­iąże­my współpracę z lekarza­mi wetery­narii !!!
Przy­chod­nia Cen­trum Zdrowia Zwierząt poszuku­je do swo­jej placów­ki lekarzy wetery­narii w pełnym i niepełnym wymi­arze cza­su pra­cy. Klini­ka zlokali­zowana jest niemal w ser­cu Warsza­wy z dogod­nym węzłem komu­nika­cyjnym, z włas­nym parkingiem samo­chodowym, z zapleczem klienckim oraz w pełni wyposażoną przy­chod­nią diag­nos­ty­czną. Oprócz pac­jen­tów z zewnątrz pod opieką wyspec­jal­i­zowanych lekarzy zna­j­du­ją się zwierzę­ta bez­domne ode­brane w ramach inter­wencji, dla których po wylecze­niu szukamy nowych domów. Oso­ba, która zechce z nami współpra­cow­ać, do dys­pozy­cji będzie miała gabi­net do kon­sul­tacji medy­cznych, sprzęt diag­nos­ty­czny w tym rtg. i usg., salę oper­a­cyjną wyposażoną w aparaturę chirur­giczną, salę poop­er­a­cyjną oraz pomieszczenia szpi­talne w przy­pad­ku dłuższej rekon­wales­cencji pac­jen­ta. Dodatkowo w przy­chod­ni wykonu­je­my bada­nia w kierunku HD i ED z wpisem do rodowodu oraz współpracu­je­my z pra­cow­n­i­a­mi CT i MRI dając możli­wość wyko­na­nia tych badań na miejs­cu, oraz oce­ny ich przez spec­jal­istę radi­olo­ga. Zespół lekarzy, który z nami współpracu­je do dys­pozy­cji ma również w pełni wyposażone pomieszczenia soc­jalne z możli­woś­cią noclegu oraz samochód wyjaz­dowy w razie koniecznoś­ci wiz­y­ty domowej u pac­jen­ta. Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich lekarzy, którzy chcieli­by zasil­ić nasze szere­gi i poma­gać w lecze­niu zwierząt domowych i tych, które pozosta­ją na co dzień pod naszą opieką. Bierze­my pod uwagę możli­wość współpra­cy godzi­nowej w określone dni na zasadach pra­cy dory­w­czej.
W przy­pad­ku zain­tere­sowa­nia ofer­tą prosimy o kon­takt z Kierown­ikiem Przy­chod­ni tel. 601−478−478.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.