Straż dla Zwierząt szuka lekarzy weterynarii!!

Publikujemy na proś­bę naszych przy­ja­ciół ze Straży dla Zwierząt w Polsce:

Nawiążemy współ­pra­cę z leka­rza­mi weterynarii !!!
Przychodnia Centrum Zdrowia Zwierząt poszu­ku­je do swo­jej pla­ców­ki leka­rzy wete­ry­na­rii w peł­nym i nie­peł­nym wymia­rze cza­su pra­cy. Klinika zlo­ka­li­zo­wa­na jest nie­mal w ser­cu Warszawy z dogod­nym węzłem komu­ni­ka­cyj­nym, z wła­snym par­kin­giem samo­cho­do­wym, z zaple­czem klienc­kim oraz w peł­ni wypo­sa­żo­ną przy­chod­nią dia­gno­stycz­ną. Oprócz pacjen­tów z zewnątrz pod opie­ką wyspe­cja­li­zo­wa­nych leka­rzy znaj­du­ją się zwie­rzę­ta bez­dom­ne ode­bra­ne w ramach inter­wen­cji, dla któ­rych po wyle­cze­niu szu­ka­my nowych domów. Osoba, któ­ra zechce z nami współ­pra­co­wać, do dys­po­zy­cji będzie mia­ła gabi­net do kon­sul­ta­cji medycz­nych, sprzęt dia­gno­stycz­ny w tym rtg. i usg., salę ope­ra­cyj­ną wypo­sa­żo­ną w apa­ra­tu­rę chi­rur­gicz­ną, salę poope­ra­cyj­ną oraz pomiesz­cze­nia szpi­tal­ne w przy­pad­ku dłuż­szej rekon­wa­le­scen­cji pacjen­ta. Dodatkowo w przy­chod­ni wyko­nu­je­my bada­nia w kie­run­ku HD i ED z wpi­sem do rodo­wo­du oraz współ­pra­cu­je­my z pra­cow­nia­mi CT i MRI dając moż­li­wość wyko­na­nia tych badań na miej­scu, oraz oce­ny ich przez spe­cja­li­stę radio­lo­ga. Zespół leka­rzy, któ­ry z nami współ­pra­cu­je do dys­po­zy­cji ma rów­nież w peł­ni wypo­sa­żo­ne pomiesz­cze­nia socjal­ne z moż­li­wo­ścią noc­le­gu oraz samo­chód wyjaz­do­wy w razie koniecz­no­ści wizy­ty domo­wej u pacjen­ta. Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich leka­rzy, któ­rzy chcie­li­by zasi­lić nasze sze­re­gi i poma­gać w lecze­niu zwie­rząt domo­wych i tych, któ­re pozo­sta­ją na co dzień pod naszą opie­ką. Bierzemy pod uwa­gę moż­li­wość współ­pra­cy godzi­no­wej w okre­ślo­ne dni na zasa­dach pra­cy dorywczej.
W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia ofer­tą pro­si­my o kon­takt z Kierownikiem Przychodni tel. 601−478−478.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.