Straż miejska ma nowe zadanie: będzie grzebać w… śmieciach

Ekopatrol to ta część stra­ży miej­skiej, któ­ra ratu­je wize­ru­nek całej orga­ni­za­cji ratu­jąc zwie­rzę­ta i zaj­mu­jąc się ochro­ną przy­ro­dy. Ratusz ma dla nich nowe zada­nie. Będą grze­bać… w śmieciach.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

Stołeczna „Gazeta” poin­for­mo­wa­ła, że Ekopatrol będzie spraw­dzał czy śmie­ci w przy­do­mo­wych pose­sjach segre­go­wa­ne są pra­wi­dło­wo. Jeżeli nie, spra­wa kie­ro­wa­na będzie do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta. Dodatkowo straż miej­ska może teraz wejść do domu i spraw­dzić czym pali­my w pie­cu i spraw­dzić umo­wy na odbiór szamba.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.