„Studniówka z Andrzejem Dudą”. Nowe wydarzenie bije rekordy popularności w sieci

Po „Sylwestrze z Andrzejem Dudą”, auto­rzy akcji poszli o krok dalej. „Studniówka z Andrzejem Dudą” bije rekor­dy popu­lar­no­ści w sieci.

Fot. Facebook

Na „Studniówkę z Andrzejem Dudą” wybie­ra się już 12 tys. inter­nau­tów, a obser­wu­je ją kolej­nych 21 tys.

Jakość dys­ku­sji w porów­na­niu do poprzed­nie­go wyda­rze­nia spa­dła jed­nak dia­me­tral­nie, a to ze wzglę­du na nową modę na Facebooku: wyzwa­nia. Otóż kil­ka­dzie­siąt tysię­cy ludzi zakła­da się z insty­tu­cja­mi oraz inny­mi użyt­kow­ni­ka­mi, że jeże­li zdo­bę­dzie np. 3000 polu­bień pod swo­im komen­ta­rzem, to dana fir­ma lub oso­ba w zamian udo­stęp­ni mu swo­ją usłu­gę za darmo.

O ile więc w poprzed­nim wyda­rze­niu udzie­la­ły się oso­by poda­ją­ce się za zna­ne i było to cza­sa­mi dość zabaw­ne, o tyle pod obec­nym widzi­my głów­nie nawo­ły­wa­nie do polu­bień i rekla­my firm.

Dodatkowo wyda­rze­nie ma też i inny, komer­cyj­ny cha­rak­ter. Otóż na jed­nym z por­ta­li aukcyj­nych może­my kupić wlep­ki z wize­run­kiem pre­zy­den­ta i pod­pi­sem „Niezły impre­zo­wicz Z CIEBIE”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.