„Studniówka z Andrzejem Dudą”. Nowe wydarzenie bije rekordy popularności w sieci

Po „Syl­westrze z Andrze­jem Dudą”, autorzy akcji pos­zli o krok dalej. „Studniówka z Andrze­jem Dudą” bije reko­rdy pop­u­larnoś­ci w sieci.

Fot. Face­book

Na „Studniówkę z Andrze­jem Dudą” wybiera się już 12 tys. inter­nautów, a obser­wu­je ją kole­jnych 21 tys.
Jakość dyskusji w porów­na­niu do poprzed­niego wydarzenia spadła jed­nak diame­tral­nie, a to ze wzglę­du na nową modę na Face­booku: wyzwa­nia. Otóż kilka­dziesiąt tysię­cy ludzi zakła­da się z insty­tuc­ja­mi oraz inny­mi użytkown­ika­mi, że jeżeli zdobędzie np. 3000 pol­u­bień pod swoim komen­tarzem, to dana fir­ma lub oso­ba w zami­an udostęp­ni mu swo­ją usługę za dar­mo.

O ile więc w poprzed­nim wydarze­niu udzielały się oso­by poda­jące się za znane i było to cza­sa­mi dość zabawne, o tyle pod obec­nym widz­imy głównie nawoły­wanie do pol­u­bień i reklamy firm.

Dodatkowo wydarze­nie ma też i inny, komer­cyjny charak­ter. Otóż na jed­nym z por­tali auk­cyjnych może­my kupić wlep­ki z wiz­erunk­iem prezy­den­ta i pod­pisem „Niezły impre­zow­icz Z CIEBIE”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.