Syreni Śpiew uratowany! Wpisany do ewidencji zabytków!

„Syreni Śpiew” to przykład wysok­iej klasy architek­tu­ry powo­jen­nego mod­ern­iz­mu pow­stały na początku lat 70. XX wieku. Nieste­ty w planach zagospo­darowa­nia został przez­nac­zony do wyburzenia. Wojew­ódz­ki kon­ser­wa­tor zabytków wpisał właśnie budynek do ewidencji zabytków, co oznacza, że nie moż­na go wyburzyć.

fot. Miasto jest Nasze/Facebook

Fot. Mias­to jest Nasze/Facebook

„Wspól­ny­mi siła­mi warsza­ws­kich orga­ni­za­cji – dzi­ałamy w tej spraw­ie z Towarzyst­wo Opie­ki nad Zabytka­mi Odd­zi­ał w Warsza­w­ieTu było, tu stało – udało się osiągnąć wpis do wojew­ódzkiej, a co za tym idzie, także gmin­nej ewidencji zabytków. Oznacza to, że budynku nie będzie moż­na wyburzyć pod byle pretek­stem” – pisze Mias­to Jest Nasze - „Nieste­ty ta for­ma ochrony nie do koń­ca skutecznie chroni unika­towe w skali Warsza­wy, ory­gi­nalne wnętrza z lat 70., zachowane w zasadzie w nien­arus­zonym stanie. Dlat­ego nadal będziemy mon­i­torować sprawę i cały czas czekamy na odpowiedź na wniosek wszys­t­kich trzech orga­ni­za­cji o wszczę­ciu postępowa­nia o wpis do rejestru, który zapewni budynkowi pełną ochronę od piwnic po dach, z całym wnętrzem i mozaika­mi.”
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.