Tak się jedzie Nowym Łazienkowskim! [WIDEO]

Dzięki uprzej­mo­ści wyko­naw­cy nasza eki­pa gości­ła na Nowym Łazienkowskim już w ponie­dzia­łek. Oficjalne otwar­cie mia­ło jed­nak miej­sce dziś rano, kie­dy to auto­bus ZTM z napi­sem: „Otwieramy Nowy Łazienkowski” wje­chał na most w towa­rzy­stwie kil­ku pere­łek moto­ry­za­cji. Po czę­ści ofi­cjal­nej na prze­pra­wę wje­cha­li pierw­si użyt­kow­ni­cy. Jeden z nich zamie­ścił film na Youtube. Zobaczcie jak jecha­ło się po godzi­nie 6 rano:

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.