Tak właśnie kradł rowery. Rozpoznajesz go? [WIDEO]

Policjanci z Wilanowa pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie kra­dzie­ży rowe­ru. Nieznany dotąd męż­czy­zna ukradł jed­no­ślad przy­cze­pio­ny lin­ką zabez­pie­cza­ją­cą do sto­ja­ka. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego przestępstwa.

Źródło: KSP

Do zda­rze­nia doszło 17 maja tego roku przed jed­ną ze szkół przy ul. Sobieskiego. Pokrzywdzony rower zapar­ko­wał w sto­ja­ku przy­pi­na­jąc go sta­lo­wą lin­ką. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego przestępstwa.

Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Okrężnej 57 lub z naj­bliż­sza jed­nost­ką Policji.

Informacje moż­na prze­ka­zać dzwo­niąc na numer 22603 25 03 lub 22603 25 05 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: oficer.​prasowy.​krp2​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.