Tak wygląda teraz most Łazienkowski [dużo zdjęć]

Dziś jako przed­sta­wi­cie­le mediów mie­li­śmy uni­kal­ną moż­li­wość gościć na tere­nie budo­wy mostu Łazienkowskiego. Organizatorem spo­tka­nia było kon­sor­cjum reali­zu­ją­ce remont mostu Łazienkowskiego – Bilfinger Infrastructure S.A. i Intercor Sp. z o.o.

Mieliśmy oka­zję zoba­czyć jak powsta­je „Nowy Łazienkowski”, gdyż umoż­li­wio­no nam wizy­tę na pla­cu budo­wy. Gościem kon­fe­ren­cji była Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Budowa nowe­go mostu odbę­dzie się za pomo­cą tech­ni­ki nasu­wa­nia. Będą dwa prze­zna­czo­ne do tego sta­no­wi­ska z dwóch stron Wisły. Konstrukcja sta­re­go mostu posłu­ży jako sta­no­wi­sko do budo­wy nowe­go. Pracownicy będą wyci­nać sta­re ele­men­ty po kawał­ku i dokła­da­li nowe odcin­ki po 15 metrów każ­dy. Nastepnie kon­struk­cja zosta­nie pokry­ta masą asfaltową.

Stanowiska do mon­ta­żu będą usta­wio­ne 20 maja. Montaż pierw­sze­go ele­men­tu przy­pad­nie na 26 tydzień od pod­pi­sa­nia kon­trak­tu, a na 41 tydzień przy­pa­da zakoń­cze­nie wszyst­kich prac. Przy czym pra­ce kon­struk­cyj­ne zakoń­czą się już w 39 tygo­dniu. W 2016 roku odbę­dą się pra­ce wykoń­cze­nio­we pod mostem m.in. malo­wa­nie mostu. W chwi­li obec­nej na moście trwa­ją pra­ce roz­biór­ko­we, roz­po­czę­cie mon­to­wa­nia sta­no­wisk, wyci­na­nie wsporników.

„Na bie­żą­co spo­rzą­dza­na jest doku­men­ta­cja budowy.Po tygo­dniu prac zakoń­czo­no już pierw­szą doku­men­ta­cję potrzeb­ną do budo­wy surow­ców, któ­re dla Bilfinger Infrastructure dostar­czą czte­ry współ­pra­cu­ją­ce wytwór­nie. W chwi­li obec­nej zosta­ły pod­pi­sa­ne kon­trak­ty na dosta­wy sta­li i kory­tek. Na prze­ło­mie 1920 tygo­dnia na plac budo­wy dotrą pierw­sze mate­ria­ły. Następne trzy tygo­dnie zaj­mie demon­taż beto­no­wych czę­ści, przy­go­to­wa­nie sta­no­wisk do mon­ta­żu i roz­po­czę­cie budo­wy kon­struk­cji sta­lo­wej” – mówi Krzysztof Laskowski przed­sta­wi­ciel Bilfinger Infrastructure

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.