Tak wygląda teraz most Łazienkowski [dużo zdjęć]

Dziś jako przed­staw­iciele mediów mieliśmy unikalną możli­wość goś­cić na tere­nie budowy mostu Łazienkowskiego. Orga­ni­za­torem spotka­nia było kon­sor­cjum real­izu­jące remont mostu Łazienkowskiego – Bil­fin­ger Infra­struc­ture S.A. i Inter­cor Sp. z o.o.

Mieliśmy okazję zobaczyć jak pow­sta­je „Nowy Łazienkows­ki”, gdyż umożli­wiono nam wiz­ytę na placu budowy. Goś­ciem kon­fer­encji była Prezy­dent Mias­ta Stołecznego Warsza­wy, Han­na Gronkiewicz-Waltz.

Budowa nowego mostu odbędzie się za pomocą tech­ni­ki nasuwa­nia. Będą dwa przez­nac­zone do tego stanowiska z dwóch stron Wisły. Kon­strukc­ja starego mostu posłuży jako stanowisko do budowy nowego. Pra­cown­i­cy będą wyci­nać stare ele­men­ty po kawałku i dokładali nowe odcin­ki po 15 metrów każdy. Nastep­nie kon­strukc­ja zostanie pokry­ta masą asfal­tową.

Stanowiska do mon­tażu będą ustaw­ione 20 maja. Mon­taż pier­wszego ele­men­tu przy­pad­nie na 26 tydzień od pod­pisa­nia kon­trak­tu, a na 41 tydzień przy­pa­da zakończe­nie wszys­t­kich prac. Przy czym prace kon­struk­cyjne zakończą się już w 39 tygod­niu. W 2016 roku odbędą się prace wykończeniowe pod mostem m.in. mal­owanie mostu. W chwili obec­nej na moś­cie trwa­ją prace rozbiórkowe, rozpoczę­cie mon­towa­nia stanowisk, wyci­nanie wsporników.

„Na bieżą­co sporządzana jest doku­men­tac­ja budowy.Po tygod­niu prac zakońc­zono już pier­wszą doku­men­tację potrzeb­ną do budowy surow­ców, które dla Bil­fin­ger Infra­struc­ture dostar­czą cztery współpracu­jące wytwórnie. W chwili obec­nej zostały pod­pisane kon­trak­ty na dostawy stali i kory­tek. Na przełomie 1920 tygod­nia na plac budowy dotrą pier­wsze mate­ri­ały. Następ­ne trzy tygod­nie zajmie demon­taż betonowych częś­ci, przy­go­towanie stanowisk do mon­tażu i rozpoczę­cie budowy kon­strukcji stalowej” – mówi Krzysztof Laskows­ki przed­staw­iciel Bil­fin­ger Infra­struc­ture

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.