Tańsze bilety od czerwca, a część pasażerów pojedzie za darmo

Od 1 czer­w­ca wprowad­zone zostaną zmi­any w tary­fie bile­towej. Sko­rzys­ta­ją na nich oso­by dojeżdża­jące z okolic Warsza­wy, grupy pasażerów uprawnionych do prze­jazdów ulgo­wych , uczest­ni­cy kon­fer­encji oraz turyś­ci. Dodatkowo od wrześ­nia warsza­wscy uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych będą podróżować bezpłat­nie.

Fot. ZTM

Od 5 maja z 50-pro­cen­tową zniżką mogą podróżować komu­nikacją miejską oso­by związane z opozy­cją antyko­mu­nisty­czną.

Bile­ty grupowe, trzyd­niowe i kon­fer­en­cyjne
Pier­wszą nowoś­cią, która pojawi się w tary­fie, będzie bilet jed­no­ra­zowy prze­si­ad­kowy grupowy ulgo­wy. Będzie on obow­iązy­wał dla maksy­mal­nie 10 osób i będzie kosz­tował 22 zł. To ułatwie­nie dla podróżu­ją­cych grup szkol­nych i ich opiekunów, którzy do tej pory musieli kasować dużą liczbę biletów. Ter­az wystar­czy ska­sowanie jed­nego czy dwóch kar­toników. Dzię­ki temu trud­niej będzie o pomyłkę, dzieci nie zgu­bią swoich biletów, a opiekunowie nie będą musieli trzy­mać wielu kar­toników.

Do tary­fy powraca bilet trzyd­niowy. Ofer­ta ta skierowana jest do turys­tów i osób prze­by­wa­ją­cych w stol­i­cy zaled­wie przez kil­ka dni. Pasażerowie ci będą mogli raz ska­sować bilet, a następ­nie bez ograniczeń i potrze­by pamię­ta­nia o kasowa­niu kole­jnych korzys­tać z komu­nikacji miejskiej. Jest to również dobry sposób na ogranicze­nie kosztów porusza­nia się po Warsza­w­ie. Bilet ważny w stre­fie 1. będzie kosz­tował 36 zł, w stre­fie 1. i 2. zaś – 57 zł. Będą one również dostęp­ne z ulgą 50 pro­cent. Bile­ty te będą ważne przez 72 godziny od momen­tu ska­sowa­nia.

Przy­go­towane zostało również udo­god­nie­nie dla orga­ni­za­torów wydarzeń kul­tur­al­nych, sportowych, kon­fer­encji czy kon­gresów: bilet kon­fer­en­cyjny. Orga­ni­za­tor będzie mógł kupić dla uczest­ników bile­ty które będą ważne na konkretne dni. Warunk­iem będzie zakup biletów dla min­i­mum 100 osób.

Taniej za bile­ty dwus­tre­fowe

Od czer­w­ca obniżone zostaną ceny biletów dłu­gookre­sowych ważnych w 1. i 2. stre­fie. Np. pasażerowie korzys­ta­ją­cy z biletów 30-dniowych nor­mal­nych, które ter­az kosz­tu­ją 210 zł zapłacą 180 zł i zaoszczędzą dzię­ki obniżce 30 zł miesięcznie. Jeszcze więcej zyska­ją użytkown­i­cy biletów 90-dniowych (kosz­tu­ją­cych obec­nie 536 zł), którzy zapłacą 460 zł. W ich port­felach pozostanie 76 zł.

Ceny biletów 30-dniowych imi­en­nych na stre­fy 1+2

nor­mal­ny ulgo­wy BW/BW+ BMW/UBW/UBW+
stara cena 210 zł 105 zł 196 zł 98 zł
nowa cena 180 zł 90 zł 166 zł 83 zł

Ceny biletów 90-dniowych imi­en­nych na stre­fy 1+2

nor­mal­ny ulgo­wy BW/BW+ BMW/UBW/UBW+
stara cena 536 zł 268 zł 482 zł 241 zł
nowa cena 460 zł 230 zł 406 zł 203 zł

Leg­en­da:
BW – Bilet Warsza­w­ia­ka
BMW – Bilet Młodego Warsza­w­ia­ka
UBW – Ulgo­wy Bilet Warsza­w­ia­ka
BW+ – Bilet Warsza­wa+
UBW+ – Ulgo­wy Bilet Warsza­wa+

Uczniowie pojadą bezpłat­nie

Bezpłatne prze­jazdy – od 1 wrześ­nia 2017 roku – przysługu­ją uczniom warsza­ws­kich szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów, oraz uczniom mieszka­ją­cym w Warsza­w­ie i uczą­cym się w innych, nie stołecznych szkołach pod­sta­wowych i gim­naz­jach. Uprawnie­nie jest wgry­wane na spec­jalne sper­son­al­i­zowane Kar­ty Miejskie – Kar­ty Ucz­nia, na cały okres poby­tu dziec­ka w szkole (nie dłuższy niż 4 lata) i obow­iązu­je na obszarze 1. i 2. stre­fy.

Ulgi dla osób związanych z opozy­cją

Od 5 maja 2017 roku 50-pro­cen­tową zniżką mogą podróżować również oso­by, które pra­cow­ały po 1956 roku na rzecz orga­ni­za­cji poli­ty­cznych i związków zawodowych, niele­gal­nych w rozu­mie­niu przepisów obow­iązu­ją­cych do kwiet­nia 1989 roku. Z ulgi tej mogą korzys­tać również oso­by, które nie wykony­wały pra­cy w okre­sie przed dniem 4 czer­w­ca 1989 roku na skutek represji poli­ty­cznych.

Pon­ad­to bezpłat­nie podróżować mogą opiekunowie osób niepełnosprawnych (prze­wod­ni­cy osób z choroba­mi narzą­du wzroku), które są zwol­nione z opłat za prze­jazdy środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego, podróżu­ją­cy po uprawnionego lub po odwiezie­niu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejs­ca zamieszka­nia do placów­ki reha­bil­i­ta­cyjno-ter­apeu­ty­cznej na pod­staw­ie zaświad­czenia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.