Tańsze bilety od czerwca, a część pasażerów pojedzie za darmo

Od 1 czerw­ca wpro­wa­dzo­ne zosta­ną zmia­ny w tary­fie bile­to­wej. Skorzystają na nich oso­by dojeż­dża­ją­ce z oko­lic Warszawy, gru­py pasa­że­rów upraw­nio­nych do prze­jaz­dów ulgo­wych , uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji oraz tury­ści. Dodatkowo od wrze­śnia war­szaw­scy ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych będą podró­żo­wać bezpłatnie.

Fot. ZTM

Od 5 maja z 50-pro­cen­to­wą zniż­ką mogą podró­żo­wać komu­ni­ka­cją miej­ską oso­by zwią­za­ne z opo­zy­cją antykomunistyczną.

Bilety gru­po­we, trzy­dnio­we i konferencyjne

Pierwszą nowo­ścią, któ­ra poja­wi się w tary­fie, będzie bilet jed­no­ra­zo­wy prze­siad­ko­wy gru­po­wy ulgo­wy. Będzie on obo­wią­zy­wał dla mak­sy­mal­nie 10 osób i będzie kosz­to­wał 22 zł. To uła­twie­nie dla podró­żu­ją­cych grup szkol­nych i ich opie­ku­nów, któ­rzy do tej pory musie­li kaso­wać dużą licz­bę bile­tów. Teraz wystar­czy ska­so­wa­nie jed­ne­go czy dwóch kar­to­ni­ków. Dzięki temu trud­niej będzie o pomył­kę, dzie­ci nie zgu­bią swo­ich bile­tów, a opie­ku­no­wie nie będą musie­li trzy­mać wie­lu kartoników.

Do tary­fy powra­ca bilet trzy­dnio­wy. Oferta ta skie­ro­wa­na jest do tury­stów i osób prze­by­wa­ją­cych w sto­li­cy zale­d­wie przez kil­ka dni. Pasażerowie ci będą mogli raz ska­so­wać bilet, a następ­nie bez ogra­ni­czeń i potrze­by pamię­ta­nia o kaso­wa­niu kolej­nych korzy­stać z komu­ni­ka­cji miej­skiej. Jest to rów­nież dobry spo­sób na ogra­ni­cze­nie kosz­tów poru­sza­nia się po Warszawie. Bilet waż­ny w stre­fie 1. będzie kosz­to­wał 36 zł, w stre­fie 1. i 2. zaś – 57 zł. Będą one rów­nież dostęp­ne z ulgą 50 pro­cent. Bilety te będą waż­ne przez 72 godzi­ny od momen­tu skasowania.

Przygotowane zosta­ło rów­nież udo­god­nie­nie dla orga­ni­za­to­rów wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, spor­to­wych, kon­fe­ren­cji czy kon­gre­sów: bilet kon­fe­ren­cyj­ny. Organizator będzie mógł kupić dla uczest­ni­ków bile­ty któ­re będą waż­ne na kon­kret­ne dni. Warunkiem będzie zakup bile­tów dla mini­mum 100 osób.

Taniej za bile­ty dwustrefowe

Od czerw­ca obni­żo­ne zosta­ną ceny bile­tów dłu­go­okre­so­wych waż­nych w 1. i 2. stre­fie. Np. pasa­że­ro­wie korzy­sta­ją­cy z bile­tów 30-dnio­wych nor­mal­nych, któ­re teraz kosz­tu­ją 210 zł zapła­cą 180 zł i zaosz­czę­dzą dzię­ki obniż­ce 30 zł mie­sięcz­nie. Jeszcze wię­cej zyska­ją użyt­kow­ni­cy bile­tów 90-dnio­wych (kosz­tu­ją­cych obec­nie 536 zł), któ­rzy zapła­cą 460 zł. W ich port­fe­lach pozo­sta­nie 76 zł.

Ceny bile­tów 30-dnio­wych imien­nych na stre­fy 1+2

nor­mal­ny ulgo­wy BW/BW+ BMW/UBW/UBW+
sta­ra cena 210 zł 105 zł 196 zł 98 zł
nowa cena 180 zł 90 zł 166 zł 83 zł

Ceny bile­tów 90-dnio­wych imien­nych na stre­fy 1+2

nor­mal­ny ulgo­wy BW/BW+ BMW/UBW/UBW+
sta­ra cena 536 zł 268 zł 482 zł 241 zł
nowa cena 460 zł 230 zł 406 zł 203 zł

Legenda:
BW – Bilet Warszawiaka
BMW – Bilet Młodego Warszawiaka
UBW – Ulgowy Bilet Warszawiaka
BW+ – Bilet Warszawa+
UBW+ – Ulgowy Bilet Warszawa+

Uczniowie poja­dą bezpłatnie

Bezpłatne prze­jaz­dy – od 1 wrze­śnia 2017 roku – przy­słu­gu­ją uczniom war­szaw­skich szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów, oraz uczniom miesz­ka­ją­cym w Warszawie i uczą­cym się w innych, nie sto­łecz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych i gim­na­zjach. Uprawnienie jest wgry­wa­ne na spe­cjal­ne sper­so­na­li­zo­wa­ne Karty Miejskie – Karty Ucznia, na cały okres poby­tu dziec­ka w szko­le (nie dłuż­szy niż 4 lata) i obo­wią­zu­je na obsza­rze 1. i 2. strefy.

Ulgi dla osób zwią­za­nych z opozycją

Od 5 maja 2017 roku 50-pro­cen­to­wą zniż­ką mogą podró­żo­wać rów­nież oso­by, któ­re pra­co­wa­ły po 1956 roku na rzecz orga­ni­za­cji poli­tycz­nych i związ­ków zawo­do­wych, nie­le­gal­nych w rozu­mie­niu prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych do kwiet­nia 1989 roku. Z ulgi tej mogą korzy­stać rów­nież oso­by, któ­re nie wyko­ny­wa­ły pra­cy w okre­sie przed dniem 4 czerw­ca 1989 roku na sku­tek repre­sji politycznych.

Ponadto bez­płat­nie podró­żo­wać mogą opie­ku­no­wie osób nie­peł­no­spraw­nych (prze­wod­ni­cy osób z cho­ro­ba­mi narzą­du wzro­ku), któ­re są zwol­nio­ne z opłat za prze­jaz­dy środ­ka­mi lokal­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go, podró­żu­ją­cy po upraw­nio­ne­go lub po odwie­zie­niu upraw­nio­ne­go – wyłącz­nie na tra­sie od miej­sca zamiesz­ka­nia do pla­ców­ki reha­bi­li­ta­cyj­no-tera­peu­tycz­nej na pod­sta­wie zaświadczenia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.