Tata półtorarocznego chłopczyka walczy o życie! [APEL]

Jeżeli tyl­ko może­cie wes­przyj­cie Łukasza Sobieckiego. Każda zło­tów­ka się liczy w wal­ce z cho­ro­bą. Nawet nasza mała pomoc może być nie­za­stą­pio­ną cegieł­ką dla Łukasza w wal­ce z nowo­two­rem. Razem może­my więcej.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Koszt lecze­nia to 380 tys. USD. Jest to suma nie­osią­gal­na dla zwy­kłe­go czło­wie­ka dla­te­go nie bądź­my obo­jęt­ni, każ­da zło­tów­ka jest na wagę złota!
Łukasz jest ojcem cudow­ne­go 1,5 rocz­ne­go chłop­czy­ka. Nie pozwól­my, aby go osierocił!

Zrezygnowanie z kawy w dobrej kawiar­ni to 10 zł, wła­śnie te 10 zł może przy­czy­nić się do ura­to­wa­nia czy­je­goś życia. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI! Warto poma­gać!!!” – czy­ta­my w ape­lu, któ­ry przy­słał do redak­cji jeden z czy­tel­ni­ków, zna­jo­my Pana Łukasza.

Przekazując daro­wi­znę na kon­to fun­da­cji może­my pomóc Łukaszowi!
Fundacja „Gwiazda Nadziei”
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40–032 Katowice
32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
– z dopi­skiem: dla Łukasza Sobieckiego
http://www.gwiazdanadziei.pl/pod­opiecz­ni-fun­da­cji/405-pomoc-dla-luka­sza-sobieckie­go

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.