Telewizyjny wróżbita podejrzany o pedofilię

Zatrzy­mano 37-lat­ka pode­jrzanego o przestępst­wa o charak­terze sek­su­al­nym z udzi­ałem dzieci. Na jego trop wpadli polic­jan­ci z byd­gos­kich Wyżyn, dzię­ki infor­ma­cjom przekazanym przez Pomoc Społeczną. Jak nie­ofic­jal­nie dowiedzi­ał się por­tal wawalove, chodzi o pop­u­larnego telewiz­yjnego wróżbitę, Syl­wes­tra B.


Wszys­tko zaczęło się od infor­ma­cji przekazanej przez Pomoc Społeczną. Pra­cown­ik soc­jal­ny ustal­ił, że dwie mało­let­nie mieszkan­ki Byd­goszczy spo­tykały się ze starszym mężczyzną. Z ustaleń wynikało, że kon­tak­ty te miały charak­ter sek­su­al­ny.


Sprawą naty­ch­mi­ast zajęli się polic­jan­ci z byd­gos­kich Wyżyn. Funkcjonar­iusze ustalili, że kon­takt z nim naw­iąza­ły przez inter­net. Mężczyz­na spo­tykał się z dziew­czynka­mi. Spotka­nia miały charak­ter spon­soringu. Jak się później okaza­ło, pokrzy­wd­zonych w spraw­ie jest łącznie pięć mało­let­nich dziew­czyn.

Polic­jan­ci wnikli­wie pracu­jąc nad sprawą wyty­powali pode­jrze­wanego. Okazał się nim mieszkaniec Warsza­wy. O pomoc w jego zatrzy­ma­niu poprosili krymi­nal­nych ze stol­i­cy. Warsza­wscy funkcjonar­iusze namierzyli i zatrzy­mali go w jego mieszka­niu.

Do sprawy zabez­piec­zono kom­put­ery oraz nośni­ki danych należące do mężczyzny. Sprzęt ten został przekazany polic­jan­tom z wydzi­ału dw. z cyber­przestępc­zoś­cią. Po wstęp­nym sprawdze­niu okaza­ło się, że na tych urządzeni­ach zna­j­du­ją się mate­ri­ały pornograficzne z udzi­ałem osób mało­let­nich.

37-latek został przewieziony do Byd­goszczy, gdzie trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Śled­czy z byd­gos­kich Wyżyn na pod­staw­ie zgro­mad­zonego mate­ri­ału dowodowego przed­staw­ili pode­jrzane­mu łącznie pięć zarzutów przestępstw o charak­terze sek­su­al­nym z udzi­ałem osób mało­let­nich.

16.02.2017 krymi­nal­ni doprowadzili 37-lat­ka do proku­ratu­ry, gdzie oskarży­ciel, po jego przesłucha­niu, postanow­ił wnioskować o tym­cza­sowy areszt. Sąd nato­mi­ast, po zapoz­na­niu się z akta­mi sprawy, aresz­tował go na dwa miesiące. Ter­az za te przestępst­wa może mu groz­ić do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.