To już pewne: fotoradarów nie będzie!

Os 1 stycz­nia foto­ra­da­ry prze­sta­ną dzia­łać. Prezydent Andrzej Duda pod­pi­sał nowe­li­za­cję usta­wy, według któ­rej straż­ni­cy miej­scy nie będą mogli korzy­stać zarów­no ze sta­cjo­nar­nych, jak i mobil­nych foto­ra­da­rów. Urządzenia takie będzie mógł wyko­rzy­sty­wać nato­miast Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Fotoradar w Markach pod Warszawą. Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia

Fotoradar w Markach pod Warszawą. Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia

Nie wia­do­mo więc co się sta­nie z rada­ra­mi. Ustawa bowiem pozwa­la korzy­stać z tych urzą­dzeń Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Nie ma tam jed­nak zapi­su mówią­ce­go o tym, że foto­ra­da­ry mają tra­fić w ręce inspek­to­rów. Nadal będą wła­sno­ścią stra­ży, choć ta nic z nimi nie będzie mogła robić.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.