To już pewne! Tramwaj na Gocław pojedzie przez część działek na Waszyngtona. Jest decyzja BOŚ

Spółka Tramwaje Warszawskie infor­mu­je, że otrzy­ma­ła decy­zje o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla budo­wy tra­sy tram­wa­jo­wej na Gocław (odc. Al. Waszyngtona – pętla Gocław). Biuro Ochrony Środowiska we współ­pra­cy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie wska­za­ło do reali­za­cji wska­za­no wariant reko­men­do­wa­ny przez Spółkę (inwe­stor­ski).

Fot. Tramwaje Warszawskie

Rozwiązanie to zosta­ło wska­za­ne jako naj­ko­rzyst­niej­sze na pod­sta­wie dotych­czas prze­pro­wa­dzo­nych ana­liz (w tym Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko) oraz w trak­cie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. W ramach inwe­sty­cji powsta­nie tra­sa o prze­bie­gu: pętla Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rezer­wa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska) – rów­no­le­gle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stro­nie wschod­niej) do al. Waszyngtona, tj. zgod­nie z warian­tem ozna­czo­nym jako „2C” w publi­ko­wa­nych przez nas materiałach.

Zgodnie z decy­zją o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach wyko­na­my nasa­dze­nia drzew i krze­wów, a tak­że zapew­ni­my cią­głość powią­zań przy­rod­ni­czych, kra­jo­bra­zo­wych prze­strzen­nych i funk­cjo­nal­nych w ukła­dzie mia­sta. Wszędzie tam, gdzie jest to moż­li­we, toro­wi­sko będzie mia­ło zabu­do­wę trawiastą.

Nasza Spółka roz­pocz­nie tak­że pra­ce nad kon­cep­cją pro­gra­mo­wo-prze­strzen­ną oraz kon­cep­cją archi­tek­to­nicz­no-urba­ni­stycz­ną zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu (kra­jo­bra­zu) wzdłuż tra­sy tram­wa­jo­wej i Kanału Wystawowego (park line­ar­ny). W 2017 r. (III-IV kw.) pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić kolej­ny etap dzia­łań kon­sul­ta­cyj­no-par­ty­cy­pa­cyj­nych – chce­my wspól­nie ze spo­łecz­no­ścią lokal­ną zapro­jek­to­wać oto­cze­nia i prze­strzeń publiczną.

Dzięki budo­wie nowej tra­sy nastąpi:

skró­ce­nie cza­su podró­ży trans­por­tem zbio­ro­wym – prze­wi­dy­wa­ny czas prze­jaz­du z pętli Gocław do sta­cji Metro Centrum wynie­sie ok. 17 min.;

  • popra­wa dostęp­no­ści Gocławia i Saskiej Kępy z i do innych dziel­ni­cy Warszawy, w tym Śródmieścia, Ochoty i Pragi;
  • pod­nie­sie­nie kom­for­tu podró­żo­wa­nia – w ramach pro­jek­tu prze­wi­dy­wa­ny jest zakup nowe­go tabo­ru tram­wa­jo­we­go, zaś opty­ma­li­za­cja ukła­du linii komu­ni­ka­cyj­nych pozwo­li zwięk­szyć licz­bę dostęp­nych miejsc dla pasażerów;
  • popra­wa kom­for­tu życia miesz­kań­ców poprzez zmniej­sze­nie łącz­nej emi­sji hała­su i pod­nie­sie­nie jako­ści powie­trza w wyni­ku zachę­ce­nia do korzystania
    z trans­por­tu zbio­ro­we­go wyso­kiej jakości;
  • popra­wa este­ty­ki prze­strze­ni publicz­nej i zwięk­sze­nie powią­zań pie­szo-rowe­ro­wych mię­dzy Saską Kępą a Gocławiem;
  • pod­nie­sie­nie sta­nu bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pie­szych i rowerzystów.

Realizację robót prze­wi­du­je­my ramo­wo w latach 2019–2021, po uzy­ska­niu doku­men­ta­cji. Oceniamy, że sam pro­ces budo­wal­ny potrwa dwa lata (dwa sezo­ny budowlane).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.