To już pewne! Tramwaj na Gocław pojedzie przez część działek na Waszyngtona. Jest decyzja BOŚ

Spółka Tramwa­je Warsza­wskie infor­mu­je, że otrzy­mała decyz­je o środowiskowych uwarunk­owa­ni­ach dla budowy trasy tramwa­jowej na Gocław (odc. Al. Waszyn­g­tona – pęt­la Gocław). Biuro Ochrony Środowiska we współpra­cy z Region­al­nym Dyrek­torem Ochrony Środowiska w Warsza­w­ie wskaza­ło do real­iza­cji wskazano wari­ant rekomen­dowany przez Spółkę (inwest­orski).

Fot. Tramwa­je Warsza­wskie

Rozwiązanie to zostało wskazane jako najko­rzyst­niejsze na pod­staw­ie doty­chczas przeprowad­zony­ch anal­iz (w tym Rapor­tu o Odd­zi­ały­wa­niu na Środowisko) oraz w trak­cie kon­sul­tacji społeczny­ch. W ramach inwest­y­cji pow­stanie trasa o prze­biegu: pęt­la Gocław – ul. gen. Bora-Komorowskiego – rez­er­wa pod al. Tysią­cle­cia (przy Os. Saska) – równole­gle wzdłuż Kanału Wys­ta­wowe­go (po stron­ie wschod­niej) do al. Waszyn­g­tona, tj. zgod­nie z wari­antem oznac­zonym jako „2C” w pub­likowany­ch przez nas mate­ri­ałach.
Zgod­nie z decyzją o środowiskowych uwarunk­owa­ni­ach wykon­amy nasadzenia drzew i krzewów, a także zapewn­imy ciągłość pow­iązań przy­rod­niczy­ch, kra­jo­bra­zowych przestrzen­ny­ch i funkcjon­al­ny­ch w układzie mias­ta. Wszędzie tam, gdzie jest to możli­we, torowisko będzie miało zabu­dowę traw­iastą.

Nasza Spółka rozpocznie także prace nad kon­cepcją pro­gramowo-przestrzen­ną oraz kon­cepcją architek­ton­iczno-urban­isty­czną zagospo­darowa­nia terenu (kra­jo­brazu) wzdłuż trasy tramwa­jowej i Kanału Wys­ta­wowe­go (park lin­earny). W 2017 r. (III-IV kw.) planu­je­my przeprowadz­ić kole­jny etap dzi­ałań kon­sul­ta­cyjno-par­ty­cy­pa­cyjny­ch – chce­my wspól­nie ze społecznoś­cią lokalną zapro­jek­tować otoczenia i przestrzeń pub­liczną.

Dzięki budowie nowej trasy nastąpi:

skróce­nie cza­su podróży trans­portem zbiorowym – przewidy­wany czas prze­jaz­du z pętli Gocław do stacji Metro Cen­trum wyniesie ok. 17 min.;

  • poprawa dostęp­noś­ci Gocław­ia i Sask­iej Kępy z i do inny­ch dziel­ni­cy Warsza­wy, w tym Śród­mieś­cia, Ochoty i Pragi;
  • pod­niesie­nie kom­for­tu podróżowa­nia – w ramach pro­jek­tu przewidy­wany jest zakup nowe­go taboru tramwa­jowe­go, zaś opty­mal­iza­c­ja układu linii komu­nika­cyjny­ch poz­woli zwięk­szyć liczbę dostęp­ny­ch miejsc dla pasażerów;
  • poprawa kom­for­tu życia mieszkańców poprzez zmniejsze­nie łącznej emisji hała­su i pod­niesie­nie jakoś­ci powi­etrza w wyniku zachęce­nia do korzys­ta­nia
    z trans­portu zbiorowe­go wysok­iej jakoś­ci;
  • poprawa este­tyki przestrzeni pub­licznej i zwięk­sze­nie pow­iązań pies­zo-rowerowych między Saską Kępą a Gocław­iem;
  • pod­niesie­nie stanu bez­pieczeńst­wa ruchu dro­gowe­go, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem pieszy­ch i row­erzys­tów.

Real­iza­cję robót przewidu­je­my ramowo w lat­ach 2019–2021, po uzyska­niu doku­men­tacji. Oce­ni­amy, że sam pro­ces budowal­ny potr­wa dwa lata (dwa sezony budowlane).

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.