To nie żarty! Nawet spółdzielnia ostrzega przed mięsem naszpikowanym gwoździami!

Stopniały śnie­gi, poja­wi­li się tru­ci­cie­le. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochowski” na Gocławiu ostrze­ga przed mię­sem naszpi­ko­wa­nym ostry­mi przedmiotami.

Fot. Facebook

Niestety zaczę­ło się to, co każ­de­go roku przy oka­zji pierw­sze­go ocie­ple­nia. Ktoś roz­rzu­ca mię­so naszpi­ko­wa­ne ostry­mi przed­mio­ta­mi. Spółdzielnia ape­lu­je, by wypro­wa­dzać psy tyl­ko na smy­czy i w kagań­cu, a nawet i wte­dy uwa­żać czy pies nie pró­bu­je brać cze­goś do pyska.

Jak doda­je spół­dziel­nia kil­ku miesz­kań­ców już zgła­sza­ło, że ich czwo­ro­no­gi prze­cho­dzi­ły z tego powo­du operację.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.