Tor Żerań zburzony. Ma tam powstać nowe osiedle

Tor Żer­ań FSO, który ist­ni­ał od 1958 roku właśnie zakończył swo­ją dzi­ałal­ność. Men­ni­ca Pol­s­ka, która była właś­ci­cielem terenu rozwiąza­ła umowę naj­mu. Przed­w­c­zo­raj cięż­ki sprzęt zniszczył wszys­tko, co zna­j­dowało się na tere­nie toru. Ma tam pow­stać nowe osiedle.

Fot. WNR War­saw Night Rac­ing

Sprawę na por­talu społecznoś­ciowym opisał WNR War­saw Night Rac­ing, który na torze orga­ni­zował sobot­nie imprezy.
„Zaczęło się wszys­tko od najaz­du na tor Żer­ań o godzinie 6:30 rano przez ochronę oraz masą prawników wysłanych przez Men­nicę Pol­ską bo to ona jest tak naprawdę pra­wow­itym właś­ci­cielem terenu, jed­nak mieliśmy z nimi umowę dzierżawy terenu, jak­iś cza­su temu Men­ni­ca złożyła nam wypowiedze­nie umowy, niniejsze wypowiedze­nie było bezprawne i narusza­ło warun­ki drugiej już umowy (anek­su) który został pod­pisany dużo wcześniej. Z tego powodu sprawa została skierowana do sądu, gdzie sąd na przesłucha­niu sprawę przełożył na dzień 2 luty 2018 roku” – pisze WNR War­saw Night Rac­ing.

„Nieste­ty Pol­skie pra­wo jest jakie jest, i nie będę Wam tłu­maczyć jak to dzi­ała, nie mniej jed­nak w momen­cie w którym wjechała ochrona i siłą wyrzu­ciła naszego pra­cown­i­ka który pil­nował dobytku, Men­ni­ca stała się „posi­adaczem” toru, jak tylko tak się stało w prze­ciągu 10 min­ut przy­jechała kopar­ka i pod naszą nieobec­ność zro­biła 5 kluc­zowych wykopów które już raz na zawsze uniemożli­wią zor­ga­ni­zowanie jakiejkol­wiek imprezy” – doda­je WNR.

Men­ni­ca Pol­s­ka wydała oświad­cze­nie, w którym napisała, że na miejs­cu planowana jest nowa inwest­y­c­ja:

„Od 7 lat właś­ci­cielem dawnego toru FSO na Żera­niu jest spół­ka Men­ni­ca Pol­s­ka Spół­ka Akcyj­na S.K.A., ponosząc corocznie bard­zo wysok­ie kosz­ty z tytułu użytkowa­nia wieczys­tego. Wspom­ni­any teren był do wczo­raj bezprawnie wyko­rzysty­wany przez różnego rodza­ju pod­mio­ty w celach zarobkowych bez porozu­mienia z Men­nicą. Z tego też powodu, zgod­nie z prawem, został on zabez­piec­zony przed wstępem osób nieuprawnionych. W tym kon­tekś­cie należy pod­kreślić, że aktu­al­nie przez organy ści­ga­nia prowad­zone są stosowane dzi­ała­nia doty­czące bezprawnego usunię­cia z nieru­chomoś­ci i przy­właszczenia należącego do nas mienia. Po zabez­piecze­niu terenu Men­ni­ca rozpoczęła przy­go­towa­nia do inwest­y­cji dewelop­er­skiej Dolina Wisły. To gigan­ty­czne przed­sięwz­ię­cie mające kluc­zowe znacze­nie dla roz­wo­ju urban­isty­cznego mias­ta i zmi­any postin­dus­tri­al­nego charak­teru tej częś­ci Pra­gi-Północ” – napisała Men­ni­ca Pol­s­ka.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.