Trakt Królewski deptakiem. Wybieracie się na spacer?

W świę­ta Bożego Narodzenia, w nie­dzie­lę i ponie­dzia­łek, 25 i 26 grud­nia, uli­ce Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat sta­ną się zimo­wym dep­ta­kiem – będą zamknię­te dla ruchu pomię­dzy ul. Miodową a ron­dem gen. de Gaulle’a. Utrzymany zosta­nie prze­jazd ul. Świętokrzyską przez skrzy­żo­wa­nie z Nowym Światem.

Fot. R. Motyl

Pamiętajmy, że nie­któ­re auto­bu­sy linii 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy objaz­do­we. Szczegółowe infor­ma­cje znaj­dzie­cie w naszym arty­ku­le.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.