Tramwaj potrącił rowerzystę. Wypadek na Rondzie Waszyngtona

Około godzi­ny temu doszło do wypad­ku na Rondzie Waszyngtona. Tramwaj linii 9 potrą­cił rowe­rzy­stę. Ruch tram­wa­jo­wy w kie­run­ku cen­trum był cał­ko­wi­cie zablokowany.

Rondo Waszyngtona. Fot. Masti, Wikipedia

Rondo Waszyngtona. Fot. Masti, Wikipedia

Jak poin­for­mo­wa­ło nas Biuro Prasowe Komendy Stołecznej Policji, zda­rze­nie zosta­ło zakwa­li­fi­ko­wa­ne, jako koli­zja, a rowe­rzy­sta nie odniósł poważ­niej­szych obra­żeń. Lekarze opa­trzy­li poszko­do­wa­ne­go na miej­scu i pod­ję­li decy­zję, że nie musi on jechać na oddział. Po godz 9.00 ruch wzno­wio­no, jed­nak tram­wa­je jadą­ce w stro­nę Śródmieścia mają duże opóźnienia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.