Tramwaje Warszawskie boją się o pożar Mostu Gdańskiego

Gdański

Tramwa­je Warsza­wskie najęły fir­mę PRO-PPOŻ Pro­fesjon­al­na Ochrona Prze­ci­w­pożarowa, która sprawdzi czy Most Gdańs­ki jest bez­pieczny. Tramwa­jarze, czer­piąc doświad­cze­nie z pożaru Mostu Łazienkowskiego, chcą sprawdz­ić czy des­ki na Moś­cie Gdańskim są dostate­cznie zabez­piec­zone przed ogniem.

Do rapor­tu, wyna­ję­ta fir­ma ma też dołączyć sug­estie rozwiązań mają­cych na celu poprawę bez­pieczeńst­wa. Tramwa­jom Warsza­wskim zależy na tym, by wyna­ję­ta spół­ka oceniła czy des­ki wystar­czy tylko zaim­preg­nować czy może należy wymienić je na met­alową kratkę. Gen­er­al­ny remont mostu przewidziany jest na 2018 rok. Zas­tosowane rozwiąza­nia będą więc obow­iązy­wać przez około dwa lata.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.