Tramwaje Warszawskie boją się o pożar Mostu Gdańskiego

Gdański

Tramwaje Warszawskie naję­ły fir­mę PRO-PPOŻ Profesjonalna Ochrona Przeciwpożarowa, któ­ra spraw­dzi czy Most Gdański jest bez­piecz­ny. Tramwajarze, czer­piąc doświad­cze­nie z poża­ru Mostu Łazienkowskiego, chcą spraw­dzić czy deski na Moście Gdańskim są dosta­tecz­nie zabez­pie­czo­ne przed ogniem.

Do rapor­tu, wyna­ję­ta fir­ma ma też dołą­czyć suge­stie roz­wią­zań mają­cych na celu popra­wę bez­pie­czeń­stwa. Tramwajom Warszawskim zale­ży na tym, by wyna­ję­ta spół­ka oce­ni­ła czy deski wystar­czy tyl­ko zaim­pre­gno­wać czy może nale­ży wymie­nić je na meta­lo­wą krat­kę. Generalny remont mostu prze­wi­dzia­ny jest na 2018 rok. Zastosowane roz­wią­za­nia będą więc obo­wią­zy­wać przez oko­ło dwa lata.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.