Trujący smog w stolicy. Politechnika i ratusz jednoczą siły w walce o czyste powietrze

Wkrótce Politechnika Warszawska udo­stęp­ni miesz­kań­com sto­li­cy Warszawski Indeks Powietrza. Dzięki nie­mu na bie­żą­co będzie moż­na śle­dzić aktu­al­ną jakość powie­trza. Oprócz tego rodza­ju dzia­łań o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­no-inter­wen­cyj­nym pro­wa­dzo­ny jest rów­nież sze­reg dzia­łań edukacyjnych.

fot. R. Motyl
Konferencja pra­so­wa doty­czą­ce spo­so­bów ochro­ny powie­trza w Warszawie

Warszawski Indeks Powietrza 
Wielokrotnie pod­kre­śla­li­śmy, że obec­nie funk­cjo­nu­ją­cy w Warszawie sys­tem bada­nia jako­ści powie­trza pro­wa­dzo­ny przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie jest wystar­cza­ją­cy. Dlatego też pod­ję­li­śmy wspól­nie z Politechniką Warszawską zada­nie stwo­rze­nie lokal­ne­go sys­te­mu dia­gno­zu­ją­ce­go – mówił pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Michał Olszewski, wice­pre­zy­dent m.st. Warszawy. – Liczę, że już wkrót­ce będzie­my mogli udo­stęp­nić miesz­kań­com wyni­ki pomia­rów pro­wa­dzo­nych w ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza. System będzie suk­ce­syw­nie roz­bu­do­wy­wa­ny, a dzię­ki doświad­cze­niom inży­nie­rów będzie­my w sta­nie stwo­rzyć wia­ry­god­ne narzę­dzie poma­ga­ją­ce w dia­gno­zo­wa­niu aktu­al­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z jako­ścią powie­trza – dodał.

Korzystając z doświad­czeń i wie­lo­let­nich badań pro­wa­dzo­nych przez Politechnikę Warszawską opra­co­wa­ny zosta­nie Warszawski Indeks Powietrza (WIP). Porozumienie ramo­we w tej spra­wie zosta­ło zawar­te 11 mar­ca 2016 r.

Warszawski Indeks Powietrza będzie sys­te­mem oce­ny i pro­gnoz zanie­czysz­czeń powie­trza, wspie­ra­ją­cym zarzą­dza­nie jako­ścią powie­trza w stolicy.

Politechnika Warszawska od 12 lat pro­wa­dzi bada­nia doty­czą­ce jako­ści powie­trza w sto­li­cy, a tak­że oddzia­ły­wa­nia zanie­czysz­czeń na śro­do­wi­sko oraz zdro­wie miesz­kań­ców. Rezultaty tych badań pozwo­li­ły na opra­co­wa­nie uni­ka­to­wych tech­nik ana­li­zy i syn­te­zy wyni­ków pomia­rów stę­żeń sub­stan­cji w powietrzu.

Nasze bada­nia pro­wa­dzi­my od wie­lu lat. Posiadamy nie­zbęd­ne kadry i doświad­cze­nie. Jestem prze­ko­na­ny, że dzię­ki temu uda nam się ten pro­jekt zakoń­czyć peł­nym powo­dze­niem. Dotychczasowa współ­pra­ca z Warszawą ukła­da­ła się bez zarzu­tu, dla­te­go też nie pozo­sta­je mi nic inne­go jak życzyć sobie i sto­li­cy peł­ne­go suk­ce­su – mówił prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, pro­rek­tor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju.

Wynikiem poro­zu­mie­nia z Politechniką Warszawską jest pod­pi­sa­na 21 grud­nia umo­wa na opra­co­wa­nie i wdro­że­nie WIP. Warszawski Indeks Powietrza poprzez infor­mo­wa­nie miesz­kań­ców w pro­sty i czy­tel­ny spo­sób, ma umoż­li­wić pod­nie­sie­nie ich świa­do­mo­ści w kwe­stiach zwią­za­nych z jako­ścią i zanie­czysz­cze­niem powie­trza. Pozwoli rów­nież na iden­ty­fi­ka­cję kry­tycz­nych dla obsza­ru mia­sta prze­kro­czeń stę­żeń w opar­ciu o dane pozy­ski­wa­ne w cza­sie rze­czy­wi­stym z sys­te­mu pomia­ro­we­go WIOŚ oraz stwo­rzy pod­sta­wy do roz­bu­do­wy sys­te­mu war­szaw­skie­go o sieć punk­tów pomia­ru sub­stan­cji w powie­trzu. WIP będzie rów­nież narzę­dziem, któ­re pomo­że wła­dzom m.st. Warszawy podej­mo­wać decy­zję o dzia­ła­niach inter­wen­cyj­nych takich jak skie­ro­wa­nie na uli­ce pole­wa­czek czy też usta­no­wie­nie bez­płat­nej komu­ni­ka­cji miejskiej.

Rozbudowa war­szaw­skie­go sys­te­mu pla­no­wa­na jest w kolej­nym eta­pie prac. Pozwoli ona na dokład­ne infor­mo­wa­nia miesz­kań­ców o poten­cjal­nych zagro­że­niach oraz na dal­sze dosko­na­le­nie sto­so­wa­nych narzę­dzi krót­ko­ter­mi­no­wych zmie­rza­ją­cych do wyeli­mi­no­wa­nia ponadnor­ma­tyw­nych stę­żeń zanie­czysz­czeń w powietrzu.

Do cza­su uru­cho­mie­nia WIP na stro­nie inter­ne­to­wej Urzędu m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl) poja­wi się ban­ner infor­mu­ją­cy o aktu­al­nym sta­nie powie­trza w sto­li­cy. Prezentowane tam infor­ma­cje pocho­dzić będą ze sta­cji pomia­ro­wych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Program ochro­ny środowiska
„Program ochro­ny śro­do­wi­ska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z per­spek­ty­wą do 2023 roku” (POŚ) będzie pod­sta­wo­wym doku­men­tem zarzą­dza­nia mia­stem w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska. Wyznaczy on cele jakie w tym obsza­rze powin­na osią­gnąć sto­li­ca oraz kie­run­ki dzia­ła­nia, któ­re będą reali­zo­wa­ne do 2023 roku. Jest to trze­ci tego rodza­ju doku­ment spo­rzą­dzo­ny w sto­li­cy, ale pierw­szy przy­go­to­wa­ny przez Urząd m.st. Warszawy. Program ochro­ny śro­do­wi­ska został uchwa­lo­ny przez Radę m.st. Warszawy pod­czas sesji 15 grud­nia 2016 r.

W POŚ zawar­te zosta­ły zawar­te rów­nież wytycz­ne doty­czą­ce dzia­łań w zakre­sie ochro­ny powie­trza w sto­li­cy. Wśród nich nale­ży wymienić:

  1. Rozwój i pro­mo­cję sys­te­mu trans­por­tu publicznego;
  2. Rozbudowę sys­te­mu dróg dla rowe­rów i innej infra­struk­tu­ry rowerowej;
  3. Zmywanie ulic w celu ogra­ni­cze­nia pylenia;
  4. Ograniczenie pyle­nia pod­czas robót budow­la­nych i porządkowych;
  5. Podłączanie do sie­ci cie­płow­ni­czej obiek­tów ogrze­wa­nych dotych­czas z indy­wi­du­al­nych źródeł;
  6. Dofinansowanie wymia­ny kotłów węglo­wych na niskoemisyjne;
  7. Warszawski Indeks Powietrza – pomia­ry war­to­ści stę­żeń i infor­ma­cja dla mieszkańców;
  8. Rozwój i utrzy­ma­nie tere­nów zie­le­ni jako ele­men­tów wpły­wa­ją­cych na jakość powie­trza atmosferycznego;
  9. Edukacja eko­lo­gicz­na, popu­la­ry­zo­wa­nie zacho­wań wpły­wa­ją­cych pozy­tyw­nie na jakość powietrza;
  10. Kontrole prze­strze­ga­nia zaka­zu spa­la­nia odpa­dów w kotłach c.o.

Standardy kształ­to­wa­nia zieleni
Jedną z inte­gral­nych czę­ści Programu będą „Standardy kształ­to­wa­nia zie­le­ni Warszawy”. Dokument ten zawie­ra więk­szość danych na temat postę­po­wa­nia z zie­le­nią miej­ską. Są tam m.in. wytycz­ne doty­czą­ce dobo­ru gatun­ków, pro­jek­to­wa­nia, tech­no­lo­gii wyko­na­nia jak i pie­lę­gna­cji, co jest rów­nie istot­ne jak samo posadzenie.

Standardy opra­co­wa­ne zosta­ły przez zespół spe­cja­li­stów dzia­ła­ją­cych w ramach Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Powstały w celu wpro­wa­dze­nia jed­no­li­tych zasad postę­po­wa­nia dla wszyst­kich jed­no­stek admi­ni­stru­ją­cych zie­le­nią w m.st. Warszawy, będą też mate­ria­łem o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym dla zain­te­re­so­wa­nych miesz­kań­ców Warszawy.

Inwentaryzacja przy­łą­czeń w stolicy
Podczas przy­go­to­wy­wa­nia pro­jek­tu uchwa­ły wpro­wa­dza­ją­cych dofi­nan­so­wy­wa­nie do wymia­ny kotłów węglo­wych Urząd m.st. Warszawy prze­pro­wa­dził inwen­ta­ry­za­cję przy­łą­czeń do war­szaw­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej i sie­ci gazo­wej. Dzięki temu moż­li­we było ziden­ty­fi­ko­wa­nie poten­cjal­nych zain­te­re­so­wa­nych dopła­ta­mi. Poniżej przy­kład jed­nej z map przed­sta­wia­ją­cej przy­łą­cza sie­ci gazo­wej na tere­nie stolicy.

Fot. UM Warszawa

ampa­nia „Oddychaj Warszawo”
Na słu­pach ogło­sze­nio­wych nale­żą­cych do spół­ki Warexpo, a tak­że na ekra­nach znaj­du­ją­cych się w pojaz­dach komu­ni­ka­cji miej­skiej zoba­czyć będzie moż­na pla­ka­ty i spo­ty kam­pa­nii „Oddychaj Warszawo”. Akcja pro­wa­dzo­na w grud­niu i w stycz­niu ma na celu uświa­do­mie­nie war­sza­wia­kom jak waż­na jest zmia­na ich codzien­nych postaw. W pierw­szym eta­pie na uli­cach poja­wią się pla­ka­ty nama­wia­ją­ce do korzy­sta­nia z komu­ni­ka­cji publicz­nej, docie­pla­nia budyn­ków, a tak­że do dba­ło­ści o miej­ską zie­leń. Drugi etap kam­pa­nii będzie zachę­cał miesz­kań­ców sto­li­cy, aby korzy­sta­li z sys­te­mu dofi­nan­so­wań wspie­ra­ją­cych inwe­sty­cje zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska. Poniżej przy­kła­dy pla­ka­tów kam­pa­nii „Oddychaj Warszawo”.

Fot. UM Warszawa

Zielona Mapa
Zielona Mapa jest nowym przed­się­wzię­ciem Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych. www.zielonamapa.waw.pl pre­zen­tu­je jak w łatwy spo­sób komu­ni­ka­cją miej­ską dotrzeć do atrak­cyj­nych przy­rod­ni­czo miejsc w Warszawie i oko­li­cy. Jest to pierw­szy etap pro­jek­tu, w któ­rym zapre­zen­to­wa­nych zosta­ło 12 lasów i rezerwatów.

Celem pro­jek­tu jest przede wszyst­kim zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści war­sza­wia­ków w zakre­sie koniecz­no­ści popra­wie­nia jako­ści powie­trza. Zadaniem pośred­nim jest rów­nież prze­ko­na­nie miesz­kań­ców by prze­sie­dli się do komu­ni­ka­cji miej­skiej m.in. ze wzglę­du na jej eko­lo­gicz­ne zale­ty. Pokazując uro­ki leśnych zakąt­ków stro­na zachę­ca by, jeśli to nie­moż­li­we w dzień powsze­dni, choć w week­end zre­zy­gno­wać z auta i wspól­nie z rodzi­ną czy zna­jo­my­mi – auto­bu­sem lub tram­wa­jem – wybrać się do lasu.

Serwis www.zielonamapa.waw.pl prze­ko­nu­je, że by zapla­no­wać wyjąt­ko­wy, przy­rod­ni­czy week­end, nie trze­ba mieć samo­cho­du. Wystarczy bilet miej­ski i ocho­ta na spacer.

Na stro­nie ponad­to opi­sa­ne zosta­ły zagad­nie­nia doty­czą­ce hałasu.

Warszawa wal­czy z zanie­czysz­cze­nia­mi powietrza
Działania doty­czą­ce popra­wy jako­ści powie­trza w Warszawie pro­wa­dzo­ne są w trzech obsza­rach: trans­port, zie­leń oraz ener­gia. Ich finan­so­wa­nie jest zapew­nio­ne dzię­ki pod­pi­sa­ne­mu w maju 2016 roku zarzą­dze­niu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwier­dza­ją­ce­mu „Program inwe­sty­cyj­ny do Planu gospo­dar­ki nisko­emi­syj­nej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma war­tość 16 miliar­dów złotych.

Tylko w budże­cie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochro­nę śro­do­wi­ska prze­zna­czo­nych zosta­ło ponad 2 miliar­dy zło­tych. Ponad 1,1 miliar­da zło­tych z tej kwo­ty prze­zna­czo­nych będzie na ochro­nę powie­trza w Warszawie. Wśród reali­zo­wa­nych za te środ­ki dzia­łań znaj­du­ją się m.in. roz­bu­do­wa II linii metra, zakup nisko­emi­syj­ne­go tabo­ru komu­ni­ka­cji miej­skiej, roz­wój infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej czy też let­nie oczysz­cza­nie ulic.

Część środ­ków prze­zna­czo­nych będzie rów­nież na dopła­ty do inwe­sty­cji pole­ga­ją­cych na wymia­nie sta­rych pie­ców węglo­wych na nowo­cze­sne źró­dła cie­pła opa­la­ne gazem, a tak­że na przy­łą­cze­nia do war­szaw­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej. Warszawiacy będą mogli otrzy­mać na te inwe­sty­cje od 7 000 do 20 000 zł.

W kon­tro­li domo­wych pale­nisk pomoc­ne będą nowo­cze­sne radio­wo­zy prze­ka­za­ne Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Pięć labo­ra­to­riów na kołach przy­sto­so­wa­nych jest do pra­cy w zróż­ni­co­wa­nym tere­nie i wypo­sa­żo­nych w naj­no­wo­cze­śniej­sze sys­te­my kon­tro­l­no-pomia­ro­we. Oprócz badań jako­ści powie­trza, straż­ni­cy mogą rów­nież spraw­dzać stan cie­ków wodnych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.