Trujący smog w stolicy. Politechnika i ratusz jednoczą siły w walce o czyste powietrze

Wkrótce Politech­ni­ka Warsza­wska udostęp­ni mieszkań­com stol­i­cy Warsza­ws­ki Indeks Powi­etrza. Dzię­ki niemu na bieżą­co będzie moż­na śledz­ić aktu­al­ną jakość powi­etrza. Oprócz tego rodza­ju dzi­ałań o charak­terze infor­ma­cyjno-inter­wen­cyjnym prowad­zony jest również szereg dzi­ałań eduka­cyjnych.
fot. R. Motyl
Kon­fer­enc­ja pra­sowa doty­czące sposobów ochrony powi­etrza w Warsza­w­ie

Warsza­ws­ki Indeks Powi­etrza
Wielokrot­nie pod­kreślal­iśmy, że obec­nie funkcjonu­ją­cy w Warsza­w­ie sys­tem bada­nia jakoś­ci powi­etrza prowad­zony przez Wojew­ódz­ki Inspek­torat Ochrony Środowiska nie jest wystar­cza­ją­cy. Dlat­ego też pod­jęliśmy wspól­nie z Politech­niką Warsza­wską zadanie stworze­nie lokalnego sys­te­mu diag­nozu­jącego – mówił pod­czas kon­fer­encji pra­sowej Michał Olszews­ki, wiceprezy­dent m.st. Warsza­wy. – Liczę, że już wkrótce będziemy mogli udostęp­nić mieszkań­com wyni­ki pomi­arów prowad­zonych w ramach Warsza­wskiego Indek­su Powi­etrza. Sys­tem będzie sukcesy­wnie rozbu­dowywany, a dzię­ki doświad­czeniom inżynierów będziemy w stanie stworzyć wiary­godne narzędzie poma­ga­jące w diag­no­zowa­niu aktu­al­nych prob­lemów związanych z jakoś­cią powi­etrza – dodał.

Korzys­ta­jąc z doświad­czeń i wielo­let­nich badań prowad­zonych przez Politech­nikę Warsza­wską opra­cow­any zostanie Warsza­ws­ki Indeks Powi­etrza (WIP). Porozu­mie­nie ramowe w tej spraw­ie zostało zawarte 11 mar­ca 2016 r.

Warsza­ws­ki Indeks Powi­etrza będzie sys­te­mem oce­ny i prog­noz zanieczyszczeń powi­etrza, wspier­a­ją­cym zarządzanie jakoś­cią powi­etrza w stol­i­cy.

Politech­ni­ka Warsza­wska od 12 lat prowadzi bada­nia doty­czące jakoś­ci powi­etrza w stol­i­cy, a także odd­zi­ały­wa­nia zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezul­taty tych badań poz­woliły na opra­cow­anie unika­towych tech­nik anal­izy i syn­tezy wyników pomi­arów stężeń sub­stancji w powi­etrzu.

Nasze bada­nia prowadz­imy od wielu lat. Posi­adamy niezbędne kadry i doświad­cze­nie. Jestem przeko­nany, że dzię­ki temu uda nam się ten pro­jekt zakończyć pełnym powodze­niem. Doty­chcza­sowa współpra­ca z Warsza­wą układała się bez zarzu­tu, dlat­ego też nie pozosta­je mi nic innego jak życzyć sobie i stol­i­cy pełnego sukce­su – mówił prof. dr hab. Stanisław Win­cen­ci­ak, prorek­tor Politech­ni­ki Warsza­wskiej ds. Roz­wo­ju.

Wynikiem porozu­mienia z Politech­niką Warsza­wską jest pod­pisana 21 grud­nia umowa na opra­cow­anie i wdroże­nie WIP. Warsza­ws­ki Indeks Powi­etrza poprzez infor­mowanie mieszkańców w prosty i czytel­ny sposób, ma umożli­wić pod­niesie­nie ich świado­moś­ci w kwes­t­i­ach związanych z jakoś­cią i zanieczyszcze­niem powi­etrza. Poz­woli również na iden­ty­fikację kry­ty­cznych dla obszaru mias­ta przekroczeń stężeń w opar­ciu o dane pozyski­wane w cza­sie rzeczy­wistym z sys­te­mu pomi­arowego WIOŚ oraz stworzy pod­stawy do rozbu­dowy sys­te­mu warsza­wskiego o sieć punk­tów pomi­aru sub­stancji w powi­etrzu. WIP będzie również narzędziem, które pomoże wład­zom m.st. Warsza­wy pode­j­mować decyzję o dzi­ała­ni­ach inter­wen­cyjnych takich jak skierowanie na ulice polewaczek czy też ustanowie­nie bezpłat­nej komu­nikacji miejskiej.

Rozbu­dowa warsza­wskiego sys­te­mu planowana jest w kole­jnym etapie prac. Poz­woli ona na dokładne infor­mowa­nia mieszkańców o potenc­jal­nych zagroże­ni­ach oraz na dal­sze doskonale­nie stosowanych narzędzi krótkoter­mi­nowych zmierza­ją­cych do wye­lim­i­nowa­nia pon­ad­nor­maty­wnych stężeń zanieczyszczeń w powi­etrzu.

Do cza­su uru­chomienia WIP na stron­ie inter­ne­towej Urzę­du m.st. Warsza­wy (www.um.warszawa.pl) pojawi się ban­ner infor­mu­ją­cy o aktu­al­nym stanie powi­etrza w stol­i­cy. Prezen­towane tam infor­ma­c­je pochodz­ić będą ze stacji pomi­arowych Wojew­ódzkiego Inspek­toratu Ochrony Środowiska.

Pro­gram ochrony środowiska
„Pro­gram ochrony środowiska dla m.st. Warsza­wy na lata 2017–2020 z per­spek­ty­wą do 2023 roku” (POŚ) będzie pod­sta­wowym doku­mentem zarządza­nia miastem w zakre­sie ochrony środowiska. Wyz­naczy on cele jakie w tym obszarze powin­na osiągnąć stoli­ca oraz kierun­ki dzi­ała­nia, które będą real­i­zowane do 2023 roku. Jest to trze­ci tego rodza­ju doku­ment sporząd­zony w stol­i­cy, ale pier­wszy przy­go­towany przez Urząd m.st. Warsza­wy. Pro­gram ochrony środowiska został uch­walony przez Radę m.st. Warsza­wy pod­czas sesji 15 grud­nia 2016 r.

W POŚ zawarte zostały zawarte również wyty­czne doty­czące dzi­ałań w zakre­sie ochrony powi­etrza w stol­i­cy. Wśród nich należy wymienić:

  1. Rozwój i pro­mocję sys­te­mu trans­portu pub­licznego;
  2. Rozbu­dowę sys­te­mu dróg dla row­erów i innej infra­struk­tu­ry rowerowej;
  3. Zmy­wanie ulic w celu ograniczenia pyle­nia;
  4. Ogranicze­nie pyle­nia pod­czas robót budowlanych i porząd­kowych;
  5. Podłączanie do sieci ciepłown­iczej obiek­tów ogrze­wanych doty­chczas z indy­wid­u­al­nych źródeł;
  6. Dofi­nan­sowanie wymi­any kotłów węglowych na niskoemisyjne;
  7. Warsza­ws­ki Indeks Powi­etrza – pomi­ary wartoś­ci stężeń i infor­ma­c­ja dla mieszkańców;
  8. Rozwój i utrzy­manie terenów zie­leni jako ele­men­tów wpły­wa­ją­cych na jakość powi­etrza atmos­fer­ycznego;
  9. Edukac­ja eko­log­icz­na, pop­u­lary­zowanie zachowań wpły­wa­ją­cych pozy­ty­wnie na jakość powi­etrza;
  10. Kon­t­role przestrze­ga­nia zakazu spala­nia odpadów w kotłach c.o.

Stan­dardy ksz­tał­towa­nia zie­leni
Jed­ną z inte­gral­nych częś­ci Pro­gra­mu będą „Stan­dardy ksz­tał­towa­nia zie­leni Warsza­wy”. Doku­ment ten zaw­iera więk­szość danych na tem­at postępowa­nia z zie­lenią miejską. Są tam m.in. wyty­czne doty­czące doboru gatunków, pro­jek­towa­nia, tech­nologii wyko­na­nia jak i pielę­gnacji, co jest równie istotne jak samo posadze­nie.

Stan­dardy opra­cow­ane zostały przez zespół spec­jal­istów dzi­ała­ją­cych w ramach Pol­skiego Towarzyst­wa Den­dro­log­icznego. Pow­stały w celu wprowadzenia jed­no­li­tych zasad postępowa­nia dla wszys­t­kich jed­nos­tek admin­istru­ją­cych zie­lenią w m.st. Warsza­wy, będą też mate­ri­ałem o charak­terze eduka­cyjnym dla zain­tere­sowanych mieszkańców Warsza­wy.

Inwen­taryza­c­ja przyłączeń w stol­i­cy
Pod­czas przy­go­towywa­nia pro­jek­tu uch­wały wprowadza­ją­cych dofi­nan­sowywanie do wymi­any kotłów węglowych Urząd m.st. Warsza­wy przeprowadz­ił inwen­taryza­cję przyłączeń do warsza­wskiej sieci ciepłown­iczej i sieci gazowej. Dzię­ki temu możli­we było ziden­ty­fikowanie potenc­jal­nych zain­tere­sowanych dopłata­mi. Poniżej przykład jed­nej z map przed­staw­ia­jącej przyłącza sieci gazowej na tere­nie stol­i­cy.

Fot. UM Warsza­wa

ampa­nia „Odd­y­chaj Warsza­wo”
Na słu­pach ogłoszeniowych należą­cych do spół­ki War­ex­po, a także na ekranach zna­j­du­ją­cych się w pojaz­dach komu­nikacji miejskiej zobaczyć będzie moż­na plakaty i spo­ty kam­panii „Odd­y­chaj Warsza­wo”. Akc­ja prowad­zona w grud­niu i w sty­czniu ma na celu uświadomie­nie warsza­w­iakom jak waż­na jest zmi­ana ich codzi­en­nych postaw. W pier­wszym etapie na uli­cach pojaw­ią się plakaty namaw­ia­jące do korzys­ta­nia z komu­nikacji pub­licznej, dociepla­nia budynków, a także do dbałoś­ci o miejską zieleń. Dru­gi etap kam­panii będzie zachę­cał mieszkańców stol­i­cy, aby korzys­tali z sys­te­mu dofi­nan­sowań wspier­a­ją­cych inwest­y­c­je związane z ochroną środowiska. Poniżej przykłady plakatów kam­panii „Odd­y­chaj Warsza­wo”.

Fot. UM Warsza­wa

Zielona Mapa
Zielona Mapa jest nowym przed­sięwz­ię­ciem Zarzą­du Trans­portu Miejskiego i Miejs­kich Zakładów Auto­bu­sowych. www.zielonamapa.waw.pl prezen­tu­je jak w łatwy sposób komu­nikacją miejską dotrzeć do atrak­cyjnych przy­rod­nic­zo miejsc w Warsza­w­ie i okol­i­cy. Jest to pier­wszy etap pro­jek­tu, w którym zaprezen­towanych zostało 12 lasów i rez­er­watów.

Celem pro­jek­tu jest przede wszys­tkim zwięk­sze­nie świado­moś­ci warsza­w­iaków w zakre­sie koniecznoś­ci popraw­ienia jakoś­ci powi­etrza. Zadaniem pośred­nim jest również przeko­nanie mieszkańców by prze­siedli się do komu­nikacji miejskiej m.in. ze wzglę­du na jej eko­log­iczne zale­ty. Pokazu­jąc uro­ki leśnych zakątków strona zachę­ca by, jeśli to niemożli­we w dzień powszed­ni, choć w week­end zrezyg­nować z auta i wspól­nie z rodz­iną czy zna­jomy­mi – auto­busem lub tramwa­jem – wybrać się do lasu.

Ser­wis www.zielonamapa.waw.pl przekonu­je, że by zaplanować wyjątkowy, przy­rod­niczy week­end, nie trze­ba mieć samo­chodu. Wystar­czy bilet miejs­ki i ocho­ta na spac­er.

Na stron­ie pon­ad­to opisane zostały zagad­nienia doty­czące hała­su.

Warsza­wa wal­czy z zanieczyszczeni­a­mi powi­etrza
Dzi­ała­nia doty­czące poprawy jakoś­ci powi­etrza w Warsza­w­ie prowad­zone są w trzech obszarach: trans­port, zieleń oraz ener­gia. Ich finan­sowanie jest zapewnione dzię­ki pod­pisane­mu w maju 2016 roku zarządze­niu Han­ny Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent m.st. Warsza­wy zatwierdza­jące­mu „Pro­gram inwest­y­cyjny do Planu gospo­dar­ki niskoemisyjnej dla m.st. Warsza­wy”. Budżet Pro­gra­mu ma wartość 16 mil­iardów zło­tych.

Tylko w budże­cie m.st. Warsza­wy na 2017 rok na ochronę środowiska przez­nac­zonych zostało pon­ad 2 mil­iardy zło­tych. Pon­ad 1,1 mil­iar­da zło­tych z tej kwoty przez­nac­zonych będzie na ochronę powi­etrza w Warsza­w­ie. Wśród real­i­zowanych za te środ­ki dzi­ałań zna­j­du­ją się m.in. rozbu­dowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komu­nikacji miejskiej, rozwój infra­struk­tu­ry rowerowej czy też let­nie oczyszczanie ulic.

Część środ­ków przez­nac­zonych będzie również na dopłaty do inwest­y­cji pole­ga­ją­cych na wymi­an­ie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warsza­wskiej sieci ciepłown­iczej. Warsza­w­ia­cy będą mogli otrzy­mać na te inwest­y­c­je od 7 000 do 20 000 zł.

W kon­troli domowych palenisk pomoc­ne będą nowoczesne radiowozy przekazane Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy. Pięć lab­o­ra­toriów na kołach przys­tosowanych jest do pra­cy w zróżni­cow­anym tere­nie i wyposażonych w najnowocześniejsze sys­te­my kon­trol­no-pomi­arowe. Oprócz badań jakoś­ci powi­etrza, strażni­cy mogą również sprawdzać stan cieków wod­nych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.