Trwają obchody 35. rocznicy stanu wojennego. Co się dziś wydarzy?

Obchody 35. roczni­cy wprowadzenia stanu wojen­nego zaplanowano we wtorek w całym kra­ju. Man­i­fes­tac­je i marsze prze­jdą m.in. uli­ca­mi Warsza­wy, Krakowa, Gdańs­ka i Łodzi; poza nimi odbędą się także kon­fer­enc­je naukowe, kon­cer­ty, czy wys­tawy przy­pom­i­na­jące wydarzenia stanu wojen­nego.


Fot. Wikipedia

W Warsza­w­ie odbędzie się kilka­naś­cie zgro­madzeń, m.in. man­i­fes­tac­ja PiS i marsz KOD. Orga­ni­zowane przez PiS obchody rozpoczną się o godz. 18 i, jak co roku, odbędą się na Placu Trzech Krzyży. Pod­czas man­i­fes­tacji zaplanowano wys­tąpi­e­nie preze­sa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz dzi­ałaczy antyko­mu­nisty­cznej opozy­cji, m.in. Andrze­ja Gwiazdy. Na man­i­fes­tacji mają być obec­ni członkowie rzą­du Beaty Szy­dło. Zaplanowano też mod­l­itwę za ofi­ary stanu wojen­nego oraz apel pamię­ci. Swój udzi­ał zapowiedzi­ały m.in. Klu­by „Gaze­ty Pol­skiej” i przed­staw­iciele NSZZ „Sol­i­darność”.

Uli­ca­mi stol­i­cy prze­jdzie także marsz Komite­tu Obrony Demokracji pod hasłem „Stop dewastacji Pol­s­ki”. Rozpocznie się on o godz. 16.30 na rondzie de Gaulle’a, przy dawnej siedz­i­bie KC PZPR, następ­nie prze­jdzie Ale­ja­mi Jero­zolim­ski­mi pod siedz­ibę PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Marsz zare­je­strowano na 30 tys. osób. Podob­ne marsze mają się odbyć w kilkudziesię­ciu mias­tach Pol­s­ki – są orga­ni­zowane w ramach ogólnopol­skiego Stra­jku Oby­wa­tel­skiego, którego KOD jest jed­nym ze współor­ga­ni­za­torów.

W Krakowie członkowie sto­warzyszenia Młodzi Demokraci spotkali się już o półno­cy z 12 na 13 grud­nia na pl. Mate­j­ki, gdzie dla upamięt­nienia ofi­ar stanu wojen­nego zapalą znicze, które następ­nie ułożoną w napis: „13 XII Pamię­tamy”. W kat­e­drze na Wawelu z kolei zarząd Regionu Małopol­skiego NSZZ „Sol­i­darność” orga­nizu­je mszę w intencji ojczyzny i ofi­ar stanu wojen­nego. Po nabożeńst­wie jego uczest­ni­cy prze­maszeru­ją przed Krzyż Katyńs­ki, gdzie złożą kwiaty i zapalą znicze. Wiec­zorem na Rynku Głównym hap­pen­ing pod hasłem „Obal­amy dyk­taturę” zor­ga­nizu­je KOD.

W Gdańsku, w ramach obchodów roczni­cy, zaplanowano mszę w koś­ciele św. Bry­gidy, a następ­nie odsłonię­cie Pom­ni­ka Ofi­ar Stanu Wojen­nego. Stanie on w gdańskim parku im. Marii Konop­nick­iej. W ramach Stra­jku Oby­wa­tel­skiego w wielu mias­tach Pomorza, m.in. Trójmieś­cie, odbędą się man­i­fes­tac­je. Najwięk­szy wymi­ar protest ma mieć w Gdańsku, gdzie na godz. 12 zaplanowano piki­etę przez urzę­dem wojew­ódzkim, w ramach której protes­tu­ją­cy chcą przekazać swo­je pos­tu­laty woje­w­odzie pomorskiemu.

W Łodzi KOD zapowiedzi­ał piki­etę pod siedz­ibą PiS przy ul. Piotrkowskiej. Do man­i­fes­tacji pod hasłem „Pełza­ją­cy stan wojen­ny” dołączyły się m.in. lokalne struk­tu­ry PO, Nowoczes­nej i SLD oraz orga­ni­za­c­je oby­wa­tel­skie. Zarząd Regionu Zie­mi Łódzkiej NSZZ „Sol­i­darność” pamięć o ofi­arach stanu wojen­nego ucz­ci m.in. mszą oraz prze­marszem pod „Pom­nik-Krzyż Pamię­ci Ofi­ar Stanu Wojen­nego i Wal­ki o God­ność Człowieka”.

We Wrocław­iu dzi­ałacze NSZZ „Sol­i­darność” rozpoczną obchody od złoże­nia kwiatów pod pom­nikiem poświę­conym „Wszys­tkim Współtwór­com, Obroń­com i Bohaterom Sol­i­darnoś­ci” oraz pod tablicą, upamięt­ni­a­jącą śp. Tadeusza Kosteck­iego, który był pier­wszą śmiertel­ną ofi­arą stanu wojen­nego w tym mieś­cie. Po połud­niu zaplanowano wspólne śpiewanie piosenek Jana Pietrza­ka w auli Papieskiego Fakul­te­tu Teo­log­icznego, a wiec­zorem w kat­e­drze odpraw­iona zostanie msza w intencji ofi­ar stanu wojen­nego, której będzie prze­wod­niczył met­ro­poli­ta wrocławs­ki abp. Józef Kup­ny. Pod siedz­ibą Dol­nośląskiego Urzę­du Wojew­ódzkiego odbędzie się również dwu­godzin­ny stra­jk oby­wa­tel­s­ki pod hasłem „Grzeczni już byliśmy!”. Swój udzi­ał zapowiedzieli m.in. dzi­ałacze KOD, Nowoczes­nej, PO, par­tii Razem, SLD, Unii Europe­js­kich Demokratów, Dol­nośląskiego Kon­gre­su Kobi­et oraz orga­ni­za­cji „Dziewuchy Dziewu­chom”.

Roczni­cowe obchody w Poz­na­niu rozpocznie złoże­nie kwiatów w miejs­cach pamię­ci: przy pom­nikach, tabli­cach i głazach poświę­conych ks. Popiełuszce, o. Hon­o­rius­zowi Kowal­czykowi, a także Woj­ciechowi Cieślewic­zowi i Piotrowi Majchrza­kowi. Główne uroczys­toś­ci rozpocznie msza w koś­ciele ojców dominikanów w intencji ofi­ar stanu wojen­nego. Wiec­zorem pod Pom­nikiem Poz­nańskiego Czer­w­ca 1956 r. rozpocznie się Stra­jk Oby­wa­tel­s­ki. Po złoże­niu kwiatów pod Krzyża­mi i po okolicznoś­ciowych wys­tąpi­eni­ach uczest­ni­cy man­i­fes­tacji prze­jdą pod biuro PiS.

M.in. podświ­etle­niem hali wid­owiskowo-sportowej Spodek w biało-czer­wone bar­wy uczczą rocznicę wprowadzenia stanu wojen­nego Katow­ice. Zaplanowano również odsłonię­cie tabl­i­cy pamiątkowej na ścian­ie bloku w pobliżu kopal­ni Wujek, gdzie miesz­ka pier­wszy prze­wod­niczą­cy Sol­i­darnoś­ci w tej kopal­ni Jan Lud­wiczak. W Katow­icach zaplanowano też dwud­niową kon­fer­encję naukową „Zbrod­nie stanu wojen­nego – aspek­ty prawne”, w której udzi­ał zapowiedzi­ał m.in. prezes Insty­tu­tu Pamię­ci Nar­o­dowej Jarosław Szarek.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP

mp/Kurier PAP


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.