Trzy filmy premierowo w kinach sieci Multikino

15 lip­ca br. w kinach sie­ci Multikino będzie moż­na zoba­czyć pre­mie­ro­wo dwie kome­die: „Ghostbusters. Pogromcy duchów” i „Facet na mia­rę oraz thril­ler „Tajemnice Manhattanu”.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

„Ghostbusters. Pogromcy duchów” to zupeł­nie nowa wer­sja jed­ne­go z naj­więk­szych prze­bo­jów kome­dio­wych lat osiem­dzie­sią­tych. Owszem, duchy wciąż gra­su­ją, wciąż są nie­bez­piecz­ne, ale ich pogr­mo­ca­mi będą… pogrom­czy­nie! Nowa odsło­na poka­że, czym napraw­dę jest GIRL POWER! W rolach głów­nych widzo­wie zoba­czą naj­więk­sze gwiaz­dy kome­dio­we ostat­nich lat: Melissę McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones i Kate McKinnon. W fil­mie part­ne­ru­ją im Andy Garcia oraz naj­sek­sow­niej­szy męż­czy­zna 2014 roku według maga­zy­nu PEOPLE – Chris Hemsworth.

Druga pro­po­zy­cja, to „Facet na mia­rę”, czy­li kolej­ny po „Nietykalnych” i „Za jakie grze­chy, dobry Boże?” fran­cu­ski hit, któ­ry pod­bi­je ser­ca pol­skich widzów! Ciepła i wzru­sza­ją­ca kome­dia roman­tycz­na mówią­ca o tym, że dla praw­dzi­we­go uczu­cia wszyst­ko jest moż­li­we, była fil­mem zamknię­cia Netia Off Camera 2016 i zosta­ła dosko­na­le przy­ję­ta przez publicz­ność festi­wa­lu. W roli głów­nej Jean Dujardin, lau­re­at Oscara za rolę w fil­mie „Artysta”. Partneruje mu Virginie Efira, aktor­ka zna­na z „Miłości po francusku”.

Natomiast „Tajemnice Manhattanu” to sty­lo­wy, czar­ny kry­mi­nał w duchu powie­ści Raymonda Chandlera. Pesymistyczna rela­cja z roz­pa­du Ameryki, w któ­rej nie ma już ostat­nich spra­wie­dli­wych — są tyl­ko mor­der­cy i ich wspól­ni­cy. W fil­mie Porter Wren, felie­to­ni­sta poczyt­ne­go tablo­idu, sprze­da­je czy­tel­ni­kom skan­da­le, mor­der­stwa i śmierć. Jest kro­ni­ka­rzem kosz­ma­ru w mie­ście, w któ­rym każ­dy wie­rzy, że speł­ni się jego ame­ry­kań­ski sen. Są jed­nak histo­rie, któ­rych Wren nigdy nie opi­sze swo­im czy­tel­ni­kom – te, w któ­rych sam bie­rze udział.

Bilety na pierw­sze pre­mie­ro­we poka­zy moż­na nabyć w kinach sie­ci Multikino, przez stro­nę www.multikino.pl oraz przez apli­ka­cję Multikino dostęp­ną dla tele­fo­nów komór­ko­wych z sys­te­mem Android, Windows Phone oraz iOS.

Oprócz trzech wspo­mnia­nych fil­mów, na miło­śni­ków kina cze­ka­ją inne wydarzenia:

  • 07.2016 r. – w ramach let­nich powtó­rek spek­ta­kli, fani oper będą mogli zoba­czyć na wiel­kim kino­wym ekra­nie „Tosca” z The Metropolitan Opera z pol­ski­mi napisami,
  • 07.2016 r. – przed­pre­mie­ro­wy pokaz fil­mu „Nie ma mowy” w ramach cyklu Kino na Obcasach,
  • 07.2016 r. – British Council i Multikino zapra­sza­ją na spek­takl „Kaci” z Davidem Morrisseyem według Martina McDonagha,
  • 07.2016 r. – ENEMEF: Noc Hobbita na spe­cjal­ne życze­nie wier­nych fanów tej kul­to­wej sagi ponow­nie prze­nie­sie widzów do nie­sa­mo­wi­te­go Śródziemia

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.