Twórcy Pokemon Go nawiązują współpracę z warszawskimi galeriami handlowymi

Mimo, że spod Pałacu Kultury tym­cza­so­wo znik­nę­li gra­cze, Pokemon Go ma się dobrze i jest naj­le­piej zara­bia­ją­cą grą w skle­pach z apli­ka­cja­mi mobil­ny­mi. Teraz twór­cy gry nawią­za­li współ­pra­cę z war­szaw­ski­mi gale­ria­mi han­dlo­wy­mi. O co chodzi?

Fot. Warszawa w Pigułce

Niantic zgar­nę­ło za pro­duk­cję ponad miliard dola­rów. Pomimo mro­zów chęt­nych do gry nie bra­ku­je, a twór­cy wpro­wa­dza­ją kolej­ne ulep­sze­nia, wyda­rze­nia sezo­no­we i (ostat­nio) nowe poke­mo­ny do zła­pa­nia. Ślady aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ków na war­szaw­skiej mapie nie bra­ku­je. Gracze przej­mu­ją gymy, coraz czę­ściej spo­ty­ka się tak­że tre­ne­rów z wyso­kim poziomem.

Twórcy w każ­dym z cen­trów umiesz­czą duża licz­bę poke­sto­pów i gymów po to, by i w zie­mie gra­cze mogli pograć jed­no­cze­śnie nie mar­z­nąc. Wydarzenie zain­au­gu­ru­je Arkadia. Już jutro w holu głów­nym odbę­dzie się impre­za, któ­ra będzie mia­ła na celu wypro­mo­wa­nie łapa­nia poke­mo­nów w cen­trach handlowych.

Pograć będzie moż­na we wspo­mnia­nej Arkadii, a tak­że Galerii Wileńskiej i Galerii Mokotów. Podobną współ­pra­cę Niantic nawią­zał z więk­szy­mi mia­sta­mi w całej Europie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.