Tylko dzisiaj kilkaset biletów do Muzeum Warszawy za darmo! Koncert, animacje i moc atrakcji!

Właśnie zakończył się prowad­zony nieprz­er­wanie od 2014 remont Muzeum Warsza­wy. Pro­jekt odNowa obe­j­mował mod­ern­iza­cję, kon­serwację i dig­i­tal­iza­cję obiek­tów i 11 zabytkowych kamienic muzeum, a także real­iza­cję nowej wys­tawy „Rzeczy warsza­wskie”. Jego zwieńcze­niem jest otwar­cie siedz­i­by głównej już 26–28 maja 2017 roku pod­czas dwud­niowego, otwartego wydarzenia na Rynku Starego Mias­ta. Na ten week­end przy­go­towano wiele atrakcji m.in.: pro­jekc­je i pokazy na kamieni­cach, insta­lację na Rynku i kon­cert Sin­fonii Varso­vii.
„Muzeum Warsza­wy jest insty­tucją kul­tu­ry m.st. Warsza­wy. Właśnie otwier­amy zupełnie nowy rozdzi­ał w naszej pon­ad 80-let­niej his­torii. Powrót do siedz­i­by głównej na Rynku Starego Mias­ta, połąc­zony z otwar­ciem nowej wys­tawy głównej będzie doskon­ałym przy­p­ieczę­towaniem wielo­let­nich, inten­sy­wnych prac całego zespołu muzeum” – mówi Ewa Nekan­da-Trep­ka Dyrek­tor Muzeum Warsza­wy.

W ramach Pro­jek­tu OdNowa przeprowad­zony został pier­wszy od cza­su powo­jen­nej odbu­dowy Starego Mias­ta grun­towny remont kamienic muzeal­nych, z wyłącze­niem piwnic (wyre­mon­towanych w poprzed­nich lat­ach), przy­wraca­ją­cy założoną przez kon­ser­wa­torów w lat­ach 50. XX wieku kolorystykę elewacji oraz walo­ry detali architek­ton­icznych. Wszys­tkie prace wewnątrz i na zewnątrz zostały zapro­jek­towane i przeprowad­zone w taki sposób, by przy zachowa­niu pier­wot­nego układu przestrzen­nego poszczegól­nych budynków zad­bać o opty­mal­ny układ funkcjon­al­no-przestrzen­ny wynika­ją­cy z funkcji muzeal­nych. W trak­cie real­iza­cji zas­tosowano metody i tech­nolo­gie w min­i­mal­nym stop­niu ingeru­jące w naj­cen­niejsze wnętrza i przy­wraca­jące im świet­ność dzię­ki zabiegom kon­ser­wa­torskim. Obiekt został również dos­tosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi o różnym stop­niu i zakre­sie.

Całoś­ciowy koszt inwest­y­cji to pon­ad 64 mln zł, z czego 46 mln zł to fun­dusze z dotacji inwest­y­cyjnej Urzę­du m. st. Warsza­wy, a pon­ad 18 mln zł to wartość dofi­nan­sowa­nia z Nor­weskiego Mech­a­niz­mu Finan­sowego i Mech­a­niz­mu Finan­sowego Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego.

Wys­tawa głów­na „Rzeczy warsza­wskie” to pon­ad 7000 przed­miotów w 21 tem­aty­cznych gabi­ne­tach. Wśród pokazy­wanych obiek­tów są dzieła sztu­ki i rzeczy codzi­enne, wszys­tkie są ory­gi­nała­mi. W maju otwarta zostanie pier­wsza część wys­tawy, składa­ją­ca się z 8 gabi­netów i częś­ci towarzyszą­cych (Danych warsza­ws­kichDziejów Kamienic), a także pro­gram eduka­cyjny. Zwiedza­ją­cy będą mogli również sko­rzys­tać z kaw­iarni, księ­gar­ni, bib­liote­ki z czytel­nią varsa­vian­isty­czną, kina, a także punk­tu widokowego. Pre­mierę drugiej częś­ci wys­tawy i wys­tawy cza­sowej zaplanowano na drugą połowę roku.

„Muzeum Warsza­wy jest skar­bcem mias­ta, w którym prezen­towane będą tylko ory­gi­nalne przed­mio­ty, „Rzeczy warsza­wskie”. Poprzez te przed­mio­ty i kon­takt z nimi chce­my obudz­ić potrze­bę wiedzy o stol­i­cy i jej his­torii. Mamy nadzieję, że wszyscy którzy nas odwiedzą, dzię­ki naszej kolekcji i atmos­ferze panu­jącej we wnętrzach kamienic, będą mogli docenić to, co mają wokół siebie i lep­iej zrozu­mieć rzeczy­wis­tość, która ich otacza”  pod­sumowu­je Ewa Nekan­da-Trep­ka Dyrek­tor Muzeum Warsza­wy.

Zwieńcze­niem Pro­jek­tu jest dwud­niowa impreza na Rynku Starego Mias­ta. Już 26–28 maja na warsza­w­iaków i turys­tów czekać będą liczne atrakc­je. Muzeum zaplanowało wiec­zorne pro­jekc­je, pokazy na kamieni­cach i kon­cert Sin­fonii Varso­vii. Przy­go­towano także niespodziankę dla wszys­t­kich, którzy w ten week­end odwiedzą Stare Mias­to. Na dwa dni „Muzeum wyjdzie ze swoich murów” i zaprezen­tu­je część wys­tawy „Rzeczy warsza­wskie” na pły­cie Rynku Starego Mias­ta. Autorem i real­iza­torem tej wielko­for­ma­towej insta­lacji jest zespół Platige Image. Start imprezy nastąpi w piątek 26 maja o godzinie 20.00. Szczegółowy pro­gram wydarzenia zna­j­du­je się na stron­ie http://muzeumwarszawy.pl

Bile­ty i godziny otwar­cia Muzeum Warsza­wy w dni­ach 26–28 maja:

  • 26 maja (bile­ty bezpłatne na konkretne godziny dostęp­ne są na bilety.muzeumwarszawy.pl, w Muzeum Warsza­wskiej Pra­gi i w Cen­trum Inter­pre­tacji Zabytku): 21.00 – 2.00,
  • 27 maja (wejś­cie płatne: bile­ty na konkretne godziny dostęp­ne na stron­ie www i w odd­zi­ałach: Muzeum Warsza­wskiej Pra­gi i Cen­trum Inter­pre­tacji Zabytku): 10.00 – 19.00,
  • 28 maja (wejś­cie płatne: bile­ty na konkretne godziny dostęp­ne na stron­ie www i w odd­zi­ałach: Muzeum Warsza­wskiej Pra­gi i Cen­trum Inter­pre­tacji Zabytku): 10.00 – 19.00.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.