Uciekał przed policją. Zakopał się w błocie

Dzielnicowi z miń­skie­go rewi­ru, któ­rzy peł­ni­li służ­bę obcho­do­wą w sien­nic­kiej gmi­nie zatrzy­ma­li w pości­gu 27-let­nie­go kie­row­cę bmw, któ­ry nie zatrzy­mał się do kon­tro­li, a ucie­ka­jąc w koń­cu ugrzązł autem w bło­cie. Okazało się, że 27-latek jechał po alko­ho­lu i to jesz­cze wbrew sądo­we­mu zaka­zo­wi, któ­ry zabra­niał mu kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi za wcze­śniej­szą jaz­dę „na podwój­nym gazie”.

Fot. KSP

Dzielnicowi z miń­skie­go rewi­ru peł­ni­li służ­bę obcho­do­wą na tere­nie Siennicy i przy­le­głej gmi­ny. Policjanci przy­ję­li od dyżur­ne­go zle­ce­nie, aby spraw­dzić podej­rza­ne bmw, któ­re­go kie­row­ca może kie­ro­wać samo­cho­dem po alkoholu.

Na jed­nej z ulic w Siennicy dziel­ni­co­wi zauwa­ży­li poszu­ki­wa­ne przez nich auto. Kierowca bmw widząc radio­wóz, przy­spie­szył i zaczął ucie­kać. Policjanci włą­czy­li sygna­ły świetl­ne i dźwię­ko­we, jed­nak kie­row­ca bmw zigno­ro­wał poli­cyj­ne zna­ki i ucie­kał dalej.

W pew­nej chwi­li bmw skrę­ci­ło w jed­ną z polnych dróg. Policjanci jecha­li cały czas za nim, nie tra­cąc ucie­ki­nie­ra z oczu. Nagle bmw ugrzę­zło w polnym bło­cie. Kierowca szyb­ko opu­ścił auto i zaczął ucie­kać pie­szo. Policjanci ruszy­li za nim.

Po kil­ku­dzie­się­ciu metrach męż­czy­zna został uję­ty i zatrzy­ma­ny, a następ­nie dopro­wa­dzo­ny do radio­wo­zu. Uciekinierem oka­zał się 27-let­ni miesz­ka­niec gmi­ny Siennica, kara­ny już wcze­śniej za jaz­dę samo­cho­dem po alko­ho­lu. Podejrzanego obo­wią­zy­wał sądo­wy zakaz kie­ro­wa­nia wszel­ki­mi pojaz­da­mi mechanicznymi.

Dzielnicowi zba­da­li 27-lat­ka alko­ma­tem. Urządzenie wyka­za­ło, że miał poni­żej 0,5 pro­mi­la alko­ho­lu w organizmie.

Sprawa tra­fi­ła do poli­cjan­tów z docho­dze­niów­ki. 27-lat­ko­wi przed­sta­wio­no zarzut kar­ny naru­sze­nia sądo­we­go zaka­zu. Podejrzany przy­znał się do prze­stęp­stwa i dobro­wol­nie pod­dał się karze.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.