Uciekał przed policją. Zakopał się w błocie

Dziel­ni­cowi z mińskiego rewiru, którzy pełnili służbę obchodową w sien­nick­iej gminie zatrzy­mali w poś­cigu 27-let­niego kierow­cę bmw, który nie zatrzy­mał się do kon­troli, a ucieka­jąc w końcu ugrzązł autem w bło­cie. Okaza­ło się, że 27-latek jechał po alko­holu i to jeszcze wbrew sądowe­mu zaka­zowi, który zabra­ni­ał mu kierowa­nia pojaz­da­mi mechan­iczny­mi za wcześniejszą jazdę „na pod­wójnym gazie”.


Fot. KSP

Dziel­ni­cowi z mińskiego rewiru pełnili służbę obchodową na tere­nie Sien­ni­cy i przyległej gminy. Polic­jan­ci przyjęli od dyżurnego zlece­nie, aby sprawdz­ić pode­jrzane bmw, którego kierow­ca może kierować samo­cho­dem po alko­holu.


Na jed­nej z ulic w Sien­ni­cy dziel­ni­cowi zauważyli poszuki­wane przez nich auto. Kierow­ca bmw widząc radiowóz, przyspieszył i zaczął uciekać. Polic­jan­ci włączyli syg­nały świ­etlne i dźwiękowe, jed­nak kierow­ca bmw zig­norował pol­i­cyjne zna­ki i uciekał dalej.

W pewnej chwili bmw skrę­ciło w jed­ną z pol­nych dróg. Polic­jan­ci jechali cały czas za nim, nie tracąc uciekiniera z oczu. Nagle bmw ugrzęzło w pol­nym bło­cie. Kierow­ca szy­bko opuś­cił auto i zaczął uciekać pies­zo. Polic­jan­ci ruszyli za nim.

Po kilkudziesię­ciu metra­ch mężczyz­na został uję­ty i zatrzy­many, a następ­nie doprowad­zony do radiowozu. Uciekinierem okazał się 27-let­ni mieszkaniec gminy Sien­ni­ca, karany już wcześniej za jazdę samo­cho­dem po alko­holu. Pode­jrzanego obow­iązy­wał sądowy zakaz kierowa­nia wszelki­mi pojaz­da­mi mechan­iczny­mi.

Dziel­ni­cowi zbadali 27-lat­ka alko­matem. Urządze­nie wykaza­ło, że miał poniżej 0,5 promi­la alko­holu w orga­nizmie.

Sprawa trafiła do polic­jan­tów z dochodzeniów­ki. 27-latkowi przed­staw­iono zarzut karny naruszenia sądowego zakazu. Pode­jrzany przyz­nał się do przestępst­wa i dobrowol­nie pod­dał się karze.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.