Uciekał przed policją. Znalazł nietypową „kryjówkę”

Otwoccy kry­mi­nal­ni zatrzy­ma­li 49-lat­ka poszu­ki­wa­ne­go listem goń­czym. Mężczyzna ma do odby­cia karę 262 dni pozba­wie­nia wol­no­ści. Od kil­ku mie­się­cy ukry­wał się przed orga­na­mi ści­ga­nia. Kiedy funk­cjo­na­riu­sze weszli do domu poszu­ki­wa­ne­go, odna­leź­li go ukry­te­go w piw­ni­cy w tek­tu­ro­wym pudeł­ku. W prze­szło­ści męż­czy­zna był noto­wa­ny za prze­stęp­stwa prze­ciw­ko mieniu.

Fot. KSP

Fot. KSP

49-let­ni miesz­ka­niec powia­tu otwoc­kie­go od kil­ku mie­się­cy ukry­wał się przed orga­na­mi ści­ga­nia. Sąd okrę­go­wy w Warszawie wydał za męż­czy­zną list goń­czy. Poszukiwany miał do odby­cia karę pozba­wie­nia wol­no­ści, w wymia­rze 262 dni w zamian za nie­uisz­czo­ną karę grzywny.

Kryminalni w wyni­ku pra­cy ope­ra­cyj­nej usta­li­li miej­sce prze­by­wa­nia 49-lat­ka. Funkcjonariusze pod­ję­li obser­wa­cję domu i tere­nu. Wieczorem zauwa­ży­li smu­gę świa­tła w jed­nym z pomiesz­czeń, a w oknie syl­wet­kę męż­czy­zny, któ­ra ryso­pi­sem odpo­wia­da­ła poszukiwanemu.

Mundurowi pod­ję­li pró­bę wej­ścia do domu, ale nikt nie otwie­rał drzwi, i świa­tło w poko­ju nagle zga­sło. To tyl­ko upew­ni­ło poli­cjan­tów, że w środ­ku znaj­du­je się poszu­ki­wa­ny męż­czy­zna. Kryminalni zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, popro­si­li o pomoc strażaków.

Kiedy funk­cjo­na­riu­sze weszli do domu, odna­leź­li 49-lat­ka w jed­nym z pomiesz­czeń piw­nicz­nych, scho­wa­ne­go w pudeł­ko kar­to­no­we. Mieszkaniec powia­tu otwoc­kie­go tra­fił już do zakła­du karnego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.