Uczniowie podstawówek będą jeździli za darmo!

Do tej pory z dar­mowej komu­nikacji korzys­tały dzieci do 7 roku życia. Po przekrocze­niu tego wieku przysługi­wała im 50 proc. zniż­ka. Jak zapowia­da Rena­ta Kaznows­ka, wiceprezy­dent Warsza­wy, od nowego roku szkol­nego, uczniowie szkoły pod­sta­wowej będą jeździli za dar­mo. Bez wzglę­du na wiek.


Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Wszys­tko zaczęło się od inter­pelacji rad­nej Pauliny Piech­ny-Więck­iewicz, która zapy­tała czy w okre­sie w którym uczniowie chodzą do szkoły nie moż­na zwol­nić ich z opłat. Jak wyliczyła wpły­wy z biletów zmale­ją tylko o jeden pro­cent. Jako przykład podała Kraków, który rozwiązanie takie wprowadz­ił.


W odpowiedzi na pis­mo, Rena­ta Kaznows­ka, wiceprezy­dent Warsza­wy odpowiedzi­ała, że takie rozwiązanie jest anal­i­zowane od kilku miesię­cy. Ter­az już wiado­mo, że zostanie wprowad­zone. W wywiadzie dla stołecznej „Geze­ty” wiceprezy­dent powiedzi­ała, że od nowego roku szkol­nego uczniowie pod­stawówek będą jeździli komu­nikacją miejską za dar­mo. Maksy­mal­ny koszt takie rozwiąza­nia będzie wynosił 12 mln zł rocznie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.