Ukradli rower. Rozpoznajecie ich?

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce kra­dzie­ży rowe­ru, do któ­rej doszło w jed­nym z budyn­ków przy Alei Solidarności. Wizerunek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego prze­stęp­stwa zare­je­stro­wa­ły kame­ry. Każdy, kto roz­po­zna­je tych męż­czyzn lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt tele­fo­nicz­ny bądź oso­bi­sty z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Fot. KSP

Fot. KSP

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie kra­dzie­ży rowe­ru o war­to­ści oko­ło 800 zło­tych. Do prze­stęp­stwa doszło 9 lip­ca tego roku w klat­ce scho­do­wej budyn­ku przy Alei Solidarności.

Kamery zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego prze­stęp­stwa. Każdy, kto roz­po­zna­je tych męż­czyzn lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi pro­wa­dzą­cy­mi spra­wę w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje moż­na prze­ka­zać tak­że dzwo­niąc na numer 2260 383 92, 2260 361 53 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.