Ukradli sprzęt z magazynu. Rozpoznajesz ich? [WIDEO]

Policjanci z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go w Piasecznie publi­ku­ją kolej­ne zdję­cia męż­czyzn podej­rze­wa­nych o doko­ny­wa­nie kra­dzie­ży w skle­pach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych. Sprawcy wyko­rzy­stu­jąc nie­uwa­gę pra­cow­ni­ków dosta­ją się do hal maga­zy­no­wych skąd wyno­szą towar wprost na ram­pę wyła­dun­ko­wą. Osoby mogą­ce pomóc w ich iden­ty­fi­ka­cji pro­szo­ne są o pil­ny kon­takt z policją.

W dniu 15 lute­go br., o godzi­nie 18.35 do super­mar­ke­tu znaj­du­ją­ce­go się przy uli­cy Grójeckiej w Tarczynie, weszło dwóch męż­czyzn, któ­rych kolej­ne zdję­cia i film dziś publi­ku­je­my. Mężczyźni Ci wraz z dwo­ma inny­mi doko­na­li kra­dzie­ży towa­rów typu AGD i innych na sumę kil­ku­na­stu tysię­cy złotych.

Sprawcy wyko­rzy­stu­jąc nie­uwa­gę oraz zaję­cia pra­cow­ni­ków wcho­dzą do maga­zy­nów skle­pów, skąd bez­po­śred­nio na ram­pę wyno­szą róż­ne­go rodza­ju towa­ry i zała­do­wu­ją je do pod­sta­wio­ne­go już samo­cho­du. Policjanci z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zaj­mu­ją­cy się tą spra­wą zwra­ca­ją się do osób mogą­cych pomóc w iden­ty­fi­ka­cji tych męż­czyzn, lub posia­da­ją­cych wie­dzę doty­czą­cą tych prze­stępstw o pil­ny kontakt.

Informację moż­na prze­ka­zy­wać tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 22 756 7018 lub mailo­wo na adres poda­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie tj. oficer.​prasowy.​piaseczno@​ksp.​policja.​gov.​pl

Fot. KSP

Fot. KSP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.