Ukradli sprzęt z magazynu. Rozpoznajesz ich? [WIDEO]

Polic­jan­ci z wydzi­ału krymi­nal­nego w Piasecznie pub­liku­ją kole­jne zdję­cia mężczyzn pode­jrze­wanych o dokony­wanie kradzieży w sklepach wielkopowierzch­niowych. Spraw­cy wyko­rzys­tu­jąc nieuwagę pra­cown­ików dosta­ją się do hal mag­a­zynowych skąd wynoszą towar wprost na ram­pę wyładunkową. Oso­by mogące pomóc w ich iden­ty­fikacji pros­zone są o pil­ny kon­takt z policją.

W dniu 15 lutego br., o godzinie 18.35 do super­mar­ke­tu zna­j­du­jącego się przy uli­cy Gró­jeck­iej w Tar­czynie, weszło dwóch mężczyzn, których kole­jne zdję­cia i film dziś pub­liku­je­my. Mężczyźni Ci wraz z dwoma inny­mi dokon­ali kradzieży towarów typu AGD i innych na sumę kilku­nas­tu tysię­cy zło­tych.
Spraw­cy wyko­rzys­tu­jąc nieuwagę oraz zaję­cia pra­cown­ików wchodzą do mag­a­zynów sklepów, skąd bezpośred­nio na ram­pę wynoszą różnego rodza­ju towary i załad­owu­ją je do pod­staw­ionego już samo­chodu. Polic­jan­ci z wydzi­ału krymi­nal­nego z Komendy Powia­towej Policji w Piasecznie zaj­mu­ją­cy się tą sprawą zwraca­ją się do osób mogą­cych pomóc w iden­ty­fikacji tych mężczyzn, lub posi­ada­ją­cych wiedzę doty­czącą tych przestępstw o pil­ny kon­takt.

Infor­ma­cję moż­na przekazy­wać tele­fon­icznie pod numerem 22 756 7018 lub mailowo na adres podany na stron­ie inter­ne­towej Komendy Powia­towej Policji w Piasecznie tj. oficer.​prasowy.​piaseczno@​ksp.​policja.​gov.​pl

Fot. KSP

Fot. KSP

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.