Uraz kręgosłupa i nóg. Gdyby jej nie znaleźli zamarzłaby

Dzisiaj pod­czas kon­tro­li opusz­czo­nej dział­ki przy ul. Rzymowskiego dziel­ni­co­wi z Mokotowa zasta­li kobie­tę, wyma­ga­ją­cej natych­mia­sto­wej opie­ki lekar­skiej. Wychłodzona 52-lat­ka z ura­zem krę­go­słu­pa i koń­czy dol­nych zosta­ła zabra­na do szpi­ta­la. Podjęta przez funk­cjo­na­riu­szy inter­wen­cja i udzie­lo­na jej pomoc, być może ura­to­wa­ła ją przed zamarznięciem.

Fot. KSP

Wczoraj dziel­ni­co­wi z moko­tow­skiej komen­dy pod­czas patro­lo­wa­nia swo­ich rejo­nów służ­bo­wych spraw­dza­li miej­sca, w któ­rych według ich wcze­śniej­szych usta­leń mogły­by prze­by­wać bez­dom­ne osoby.

Podczas kon­tro­li opusz­czo­nej dział­ki w rejo­nie ul. Rzymowskiego funk­cjo­na­riu­sze zasta­li kobie­tę. 52-lat­ka była prze­mar­z­nię­ta i uskar­ża­ła się na ból koń­czyn i ple­ców. Natychmiast na miej­sce wezwa­no zało­gę pogo­to­wia. Do cza­su przy­jaz­du służb medycz­nych, dziel­ni­co­wi oto­czy­li kobie­tę opie­ką i okry­li ją folią termiczną.

Po bada­niu oka­za­ło się, że kobie­ta wyma­ga natych­mia­sto­wej pomo­cy spe­cja­li­stycz­nej i zosta­ła zabra­na do szpitala.

Policjanci kolej­ny raz przy­po­mi­na­ją: niskie tem­pe­ra­tu­ry to wyjąt­ko­wo trud­ny okres dla bez­dom­nych, star­szych, czę­sto cho­rych, samot­nie miesz­ka­ją­cych osób. Pamiętajmy, że nie może­my obo­jęt­nie prze­cho­dzić obok osób, któ­re potrze­bu­ją naszej pomo­cy. Jeden tele­fon na Policję lub Pogotowie Ratunkowe może ura­to­wać oso­bę przed zamarznięciem.

Nie prze­chodź­my obo­jęt­nie rów­nież obok osób nie­trzeź­wych, a szcze­gól­nie tych znaj­du­ją­cych się pod znacz­nym dzia­ła­niem alko­ho­lu. Noc spę­dzo­na o tej porze roku na wol­nym powie­trzu może się skoń­czyć tragicznie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.