Urbex odsłania tajemnice Atomowej Kwatery Dowodzenia

Atomowa Kwatera Dowodzenia

Ato­m­owa Kwa­t­era to opuszc­zony obiekt wojskowy mają­cy służyć, jako kwa­t­era dowodzenia, w razie wojny ato­m­owej. Od początku lat 60., kiedy zaczę­to prace był obję­ty ścisła tajem­nicą. Cały grunt miał 10ha do obrony tajnej stre­fy i 1ha na cele obronne. Kom­pleks to trzy obiek­ty połąc­zone podziem­nym tunelem. Ato­m­owa Kwa­t­era dowodzenia zna­j­du­je się w bliskim sąsiedztwie Warsza­wy, w pobliży Dąbrowy Leśnej na północ od Wól­ki Węglowej.

W lat­ach 80. pro­jekt zaniechano z powodu wyko­rzysty­wa­nia satelitów wywiad­ow­czych. Zapewne stwierd­zono, że obiekt nie jest już bez­pieczny, a jego pozy­c­ja jest dobrze znana. Po przekaza­niu go do dys­pozy­cji Kampinoskiego Parku Nar­o­dowego jest sys­tem­aty­cznie rozkradany. Ter­az Urbex wszedł do obiek­tu, dzię­ki czemu może­my zobaczyć, jak wyglą­da on ter­az.

https://www.youtube.com/watch?v=rihEA7XuD80

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.