Urbex odsłania tajemnice Atomowej Kwatery Dowodzenia

Atomowa Kwatera Dowodzenia

Atomowa Kwatera to opusz­czo­ny obiekt woj­sko­wy mają­cy słu­żyć, jako kwa­te­ra dowo­dze­nia, w razie woj­ny ato­mo­wej. Od począt­ku lat 60., kie­dy zaczę­to pra­ce był obję­ty ści­sła tajem­ni­cą. Cały grunt miał 10ha do obro­ny taj­nej stre­fy i 1ha na cele obron­ne. Kompleks to trzy obiek­ty połą­czo­ne pod­ziem­nym tune­lem. Atomowa Kwatera dowo­dze­nia znaj­du­je się w bli­skim sąsiedz­twie Warszawy, w pobli­ży Dąbrowy Leśnej na pół­noc od Wólki Węglowej.

W latach 80. pro­jekt zanie­cha­no z powo­du wyko­rzy­sty­wa­nia sate­li­tów wywia­dow­czych. Zapewne stwier­dzo­no, że obiekt nie jest już bez­piecz­ny, a jego pozy­cja jest dobrze zna­na. Po prze­ka­za­niu go do dys­po­zy­cji Kampinoskiego Parku Narodowego jest sys­te­ma­tycz­nie roz­kra­da­ny. Teraz Urbex wszedł do obiek­tu, dzię­ki cze­mu może­my zoba­czyć, jak wyglą­da on teraz.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.