Uroczyste wyprowadzenie szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. Znaleziono je na łączce

O 12.00 roz­po­czę­ło się uro­czy­ste wypro­wa­dze­nie szcząt­ków ofiar zbrod­ni komu­ni­stycz­nej, odna­le­zio­nych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod­czas ostat­nie­go eta­pu prac eks­hu­ma­cyj­nych w kwa­te­rze Ł i Ł II Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, na Cmentarz Północny.

W uro­czy­sto­ści, przy­go­to­wa­nej przez Instytut Pamięci Narodowej, wzię­li udział m.in. przed­sta­wi­cie­le Kancelarii Prezydenta, rzą­du oraz insty­tu­cji i urzę­dów państwowych.

19 lip­ca 2017 r. o 9.30 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbę­dzie się nato­miast kon­fe­ren­cja pra­so­wa z udzia­łem zastęp­cy pre­ze­sa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, pod­czas któ­rej zosta­nie pod­su­mo­wa­ny ostat­ni etap prac arche­olo­gicz­nych i eks­hu­ma­cyj­nych na Łączce.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.