Uwaga na oszustwa z wykorzystaniem usługi SMS Premium! Tysiące poszkodowanych w całym kraju. Ty też dałeś się nabrać?

Od 2014 roku reje­stro­wa­li set­ki stron inter­ne­to­wych z kon­kur­sa­mi i lote­ria­mi ofe­ru­ją­cy­mi wygra­nie okre­ślo­ne­go towa­ru, np. bonów pie­nięż­nych o war­to­ści od 50 zł do 1500 zł na wszel­kie­go rodza­ju towa­ry (bony odzie­żo­we, bony pali­wo­we, bony wyciecz­ko­we, bony na doła­do­wa­nie tele­fo­nu, bony na sprzęt RTV). Wygranie towa­ru moż­li­we było po wysła­niu tzw. wia­do­mo­ści sms typu pre­mium o pod­wyż­szo­nej płat­no­ści, któ­rej koszt to 25 zł net­to (30,75 zł brut­to). Przestępcy dopro­wa­dzi­li rów­nież – co naj­mniej 160 000 osób – do nie­ko­rzyst­ne­go roz­po­rzą­dze­nia mie­niem poprzez wysy­ła­nie maso­wych wia­do­mo­ści sms o oszu­kań­czej treści.

Fot. Pixabay

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści ope­ra­cyj­nych i pro­ce­so­wych, usta­lo­no, że spraw­cy powią­za­ni są m.in. z ser­wi­sa­mi, na któ­rych ofe­ro­wa­li moż­li­wość wygra­nia bonów odzie­żo­wych i pali­wo­wych. Procedura wygra­nia bonów wyma­ga­ła wysła­nia kil­ku wia­do­mo­ści sms typu pre­mium na wska­za­ny numer oraz o wska­za­nej treści.

Następnie użyt­kow­ni­cy byli infor­mo­wa­ni o koniecz­no­ści wypeł­nie­nia for­mu­la­rza, któ­ry na zakoń­cze­nie komu­ni­ko­wał, iż aby wygrać bon nale­ży wpła­cić kwo­tę 50 zł na wska­za­ny rachu­nek ban­ko­wy za pośred­nic­twem jed­ne­go z wie­lu ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści onli­ne. Jednakże po wysła­niu smsa pre­mium i/lub doko­na­niu prze­le­wu, odbior­cy nigdy nie otrzy­my­wa­li zamó­wio­nej usłu­gi czy towa­ru. Oszuści, aby uwia­ry­god­nić swo­je stro­ny inter­ne­to­we z konkursami/loteriami, zatrud­nia­li mło­de oso­by, nie zna­ją­ce się na prze­pi­sach pra­wa i ofe­ru­jąc im łatwy zaro­bek dużych pie­nię­dzy, nama­wia­li do two­rze­nia fik­cyj­nych pro­fi­li na zna­nym por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym. Ich zada­niem było wysta­wia­ne nie­praw­dzi­wych postów i komen­ta­rzy, infor­mu­ją­cych o rze­ko­mym „wygra­niu bonu” z zapro­sze­niem do wzię­cia udzia­łu w ofe­ro­wa­nych konkursach/loteriach. Jak usta­lo­no, oszu­ści zanim uru­cho­mi­li dany ser­wis inter­ne­to­wy z bona­mi przy­go­to­wy­wa­li się do tego przez wie­le mie­się­cy, cze­ka­jąc na odpo­wied­ni okres uru­cho­mie­nia danej lote­rii, np. przed i w trak­cie trwa­nia sezo­nu waka­cyj­ne­go ofe­ro­wa­li moż­li­wość wygra­nia waka­cji, zaś na począt­ku roku szkol­ne­go ofe­ro­wa­li moż­li­wość wygra­nia ple­ca­ków. Jako, że spraw­cy to oso­by w wie­ku 18–26 lat, swo­je kon­kur­sy dosto­so­wy­wa­li głów­nie do potrzeb mło­dych ludzi. Do rekla­my swo­ich usług, wyko­rzy­sty­wa­li zna­ny por­tal spo­łecz­no­ścio­wy, na któ­rym kupo­wa­li od innych osób fan­pa­ge mają­ce po kil­ka lub kil­ka­set tysię­cy „polu­bień” (tzw. laj­ków) a następ­nie zmie­nia­li infor­ma­cje przy­pi­sa­ne do fan­pa­ge pod kon­kret­ny, dzia­ła­ją­cy w danym cza­sie kon­kurs z ofer­tą bonów. W ten spo­sób uwia­ry­god­nia­li swo­je kon­kur­sy, gdyż poten­cjal­ni odbior­cy widząc „tysią­ce polu­bień” (laj­ków) oraz pozy­tyw­ne komen­ta­rze, uzna­wa­li że kon­kurs jest praw­dzi­wy i mogą rze­czy­wi­ście coś wygrać, – nawet jeśli wią­że się to z koniecz­no­ścią wysła­nia wia­do­mo­ści sms o pod­wyż­szo­nej kwo­cie. Jednakże jak usta­lo­no, oszu­ści nie tyl­ko nie dostar­cza­li ofe­ro­wa­nych bonów, ale i nie infor­mo­wa­li poten­cjal­nych odbior­ców swo­ich konkursów/loterii co do rze­czy­wi­stej sta­łej opła­ty za jed­ne­go sms-a pre­mium, to jest zamiast rze­czy­wi­stej kwo­ty rzę­du 30,75 zło­tych brut­to infor­mo­wa­li, że koszt jed­ne­go sms-a to 4,25 zło­tych brut­to. Jak usta­lo­no, spraw­cy z tytu­łu roz­li­cze­nia środ­ków za usłu­gi pre­mium sms, tyl­ko od jed­ne­go pod­mio­tu świad­czą­ce­go dostęp do tego rodza­ju usług, otrzy­ma­li kwo­tę ponad 1.300.000 zł pro­wi­zji. Przestępcy powią­za­ni są ze zna­nym ser­wi­sem inter­ne­to­wym – forum o zara­bia­niu, na któ­rym pro­wa­dzi­li pro­mo­cję swo­ich usług i nama­wia­li inne oso­by do rekla­my ich usług.

Szereg prze­stępstw doko­na­nych w latach 2014–2017, to tak­że oszu­stwa zre­ali­zo­wa­ne za pośred­nic­twem ser­wi­su, któ­ry wpro­wa­dzał w błąd co do moż­li­wo­ści dostę­pu do infor­ma­cji z popu­lar­ne­go por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go i ofe­ro­wał – po prze­sła­niu sms pre­mium – rze­ko­my dostęp do baz poszcze­gól­nych pro­fi­lów użyt­kow­ni­ków tego por­ta­lu w celu „dowie­dze­nia się, kto i kie­dy pod­glą­da dany pro­fil”. Wymieniona usłu­ga była oszu­stwem, gdyż ten zna­ny por­tal spo­łecz­no­ścio­wy nie umoż­li­wia tego typu usług.

Od poło­wy 2016 roku do chwi­li obec­nej, spraw­cy zmo­dy­fi­ko­wa­li swój oszu­kań­czy spo­sób dzia­ła­nia i prze­kwa­li­fi­ko­wa­li się na tzw. usłu­gi „smsa­pi”, któ­re umoż­li­wia­ją maso­wą wysył­kę wia­do­mo­ści sms, o dowol­nej tre­ści, do dowol­nej ilo­ści odbior­ców. Oszukańcza meto­da pole­ga na wysła­niu wia­do­mo­ści sms do set­ki tysię­cy odbior­ców, w któ­rych tre­ści infor­mu­je się, że na nume­rze odbior­ców zosta­ła włą­czo­na płat­na usłu­ga sms pre­mium i aby ją wyłą­czyć trze­ba wysłać smsa o wska­za­nej tre­ści i na poda­ny numer. W efek­cie, wysła­nie zwrot­nej wia­do­mo­ści sms powo­du­je włą­cze­nie usłu­gi sms pre­mium a nie jej wyłą­cze­nie, a spraw­cy od fir­my zarzą­dza­ją­cej nume­rem o pod­wyż­szo­nej płat­no­ści otrzy­mu­ją pro­wi­zję od każ­de­go wysła­ne­go smsa, któ­rej koszt to 25zł net­to (30,75zł brut­to). Przykładowa treść wia­do­mo­ści sms: „Platna usluga…..zostala wla­czo­na. Koszt 4,25zl/dzien. Aby wyłą­czyć usłu­gę wyslij smsa o tre­ści … na numer…” W mate­ria­łach spra­wy znaj­du­ją się infor­ma­cje o przy­naj­mniej trzech fir­mach z usłu­ga­mi „smsa­pi”, w któ­rych podej­rza­ni wyku­pi­li usłu­gi i łamiąc regu­la­mi­ny w/w firm, wysy­ła­li wia­do­mo­ści sms do tysię­cy odbior­ców, usi­łu­jąc dopro­wa­dzić bli­żej nie­okre­ślo­ne oso­by w licz­bie co naj­mniej 160 000 do nie­ko­rzyst­ne­go roz­po­rzą­dze­nia mieniem.

Na pod­sta­wie zgro­ma­dzo­nych mate­ria­łów w pro­wa­dzo­nym śledz­twie oraz uzy­ska­nych infor­ma­cji ope­ra­cyj­nych, w dniu 6 mar­ca 2017 roku, poli­cjan­ci Wydziału do wal­ki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie przy współ­pra­cy z poli­cjan­ta­mi Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz innych jed­no­stek Policji w kra­ju (w sumie w czyn­no­ściach bra­ło udział ponad 50 funk­cjo­na­riu­szy z całej Polski), doko­na­li reali­za­cji posta­no­wień pro­ku­ra­tor­skich w dzie­wię­ciu miej­scach w Polsce, m.in. w Białym Dunajcu, w Toruniu, w Gdańsku oraz w Warszawie, prze­pro­wa­dza­jąc sze­reg prze­szu­kań i dopro­wa­dza­jąc do zatrzy­ma­nia ośmiu osób, w tym jed­nej, poszu­ki­wa­nej listem goń­czym do odby­cia 1,5 roku kary pozba­wie­nia wol­no­ści. Ponadto, w trak­cie prze­szu­ka­nia pomiesz­cze­nia gospo­dar­cze­go nale­żą­ce­go do jed­ne­go z podej­rza­nych, ujaw­nio­no właz do pod­zie­mia a w ukry­tym pomiesz­cze­niu zna­le­zio­no kil­ka­set krza­ków kono­pi indyj­skich, o wadze 91,3 kilo­gra­ma. W wyni­ku dal­szych czyn­no­ści zabez­pie­czo­no ponad 300 krza­ków, spe­cja­li­stycz­ny sprzęt do upra­wy w/w roślin oraz usta­lo­no oso­bę podej­rza­ną o upra­wę kono­pi indyj­skich (mari­hu­any) wbrew prze­pi­som Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­ni. Podczas oglę­dzin miej­sca ujaw­nie­nia wymie­nio­nej plan­ta­cji, ujaw­nio­no tak­że nie­le­gal­ne przy­łą­cze ener­gii elektrycznej.

W dniu 7 mar­ca 2017 r. z uwa­gi na zabez­pie­czo­ny mate­riał dowo­do­wy, Prokurator pro­wa­dzą­cy śledz­two, czte­rem oso­bom zatrzy­ma­nym w spra­wie, przed­sta­wił łącz­nie 35 zarzu­tów o popeł­nie­nie prze­stęp­stwa z art. 286 §1 kk (oszu­stwo), art. 294 §1 kk (mie­nie znacz­nej war­to­ści), art. 53–54 usta­wy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii (upra­wa, wytwa­rza­nie, wpro­wa­dza­nie środ­ków odu­rza­ją­cych do obro­tu) oraz art. 115 pra­wa autor­skie­go (przy­własz­cze­nie cudze­go utwo­ru). Zaś w dniu 8 mar­ca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zakopanem, z uwa­gi na uza­sad­nio­ną oba­wę nakła­nia­nia innych osób do skła­da­nia fał­szy­wych zeznań, ukry­wa­nie się przed wymia­rem spra­wie­dli­wo­ści oraz real­nie gro­żą­cą im odpo­wie­dzial­ność kar­ną, zasto­so­wał do w/w podej­rza­nych, śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia na okres trzech­mie­się­cy. Wszystkim podej­rza­nym gro­zi kara pozba­wie­nia wol­no­ści, któ­rej gór­na gra­ni­ca wyno­si co naj­mniej 8 lat.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.