Uwaga rodzice! Pedofile w internecie! Są z Warszawy! Screeny z czata [18+]

Na fali donie­sień o suk­ce­sach inter­nau­tów tro­pią­cych pedo­fi­lów posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, co tak napraw­dę zagra­ża naszym dzie­ciom w inter­ne­cie. Weszlismy na jeden z popu­lar­nych cza­tów na kanał o nazwie Warszawa jako Nikolaa14 i cze­ka­li­śmy. Na efek­ty nie trze­ba było dłu­go czekać.

Wszystkie roz­mo­wy trwa­ły nie wię­cej jak 20 minut. Panowie chęt­nie dawa­li swo­je maile i tele­fo­ny zapew­ne po to by spraw­dzić, że rze­czy­wi­ście maja do czy­nie­nia z dziec­kiem. Mimo tego, ze nie byli­śmy przy­go­to­wa­ni na pro­wo­ka­cje (nie chcie­li­śmy wysy­łać im zdjęć dzie­ci ze stoc­ka, czy nie popro­si­li­śmy kole­żan­ki i dzie­cię­cym gło­sie o roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną) męż­czyź­ni dość jasno okre­śla­li swo­je zamia­ry. Warto nad­mie­nić, że nie byli­śmy w żad­nym poko­ju ero­tycz­nym tyl­ko na kana­le Warszawa, i w żaden spo­sób nie zachę­ca­li­śmy naszych roz­mów­ców do pod­ję­cia tema­ty sek­su. Efekty naszej kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wej pro­wo­ka­cji zobacz­cie sami:

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

czat33

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.