UWAGA! Sześć stacji metra wyłączonych z ruchu przez weekend!

Od sobo­ty, 12 sierp­nia do nocy 1415 sierp­nia linia metra M1 będzie kur­so­wa­ła tyl­ko na odcin­ku pomię­dzy sta­cja­mi Młociny – Wilanowska. Zmiany są spo­wo­do­wa­ne pra­ca­mi nad uno­wo­cze­śnia­niem sys­te­mu ste­ro­wa­nia ruchem pocią­gów metra i kon­tro­li dys­po­zy­tor­skiej. Dla pasa­że­rów zosta­nie uru­cho­mio­na zastęp­cza komu­ni­ka­cja autobusowa.

Fot. ZTM

Zmiany zaczną obo­wią­zy­wać w sobo­tę, 12 sierp­nia od począt­ku kur­so­wa­nia metra i potrwa­ją do koń­ca kur­so­wa­nia w nocy 1415 sierpnia.

Na odcin­ku Wilanowska – Kabaty, w godzi­nach kur­so­wa­nia metra, zosta­nie uru­cho­mio­na zastęp­cza linia auto­bu­so­wa ZM1, kur­su­ją­ca na trasie:

OS.KABATY 04 – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – METRO WILANOWSKA 02 (POWRÓT: METRO WILANOWSKA 02 – Puławska – Domaniewska – Nowobukowińska – Rolna).

Mapki wska­zu­ją­ce loka­li­za­cje przy­stan­ków, z któ­rych będą odjeż­dża­ły auto­bu­sy linii ZM1, znaj­du­ją się w tym miejscu:

  • Metro Wilanowska
  • Metro Kabaty

Autobusy linii ZM1 będą kur­so­wa­ły w dniach 12–13 sierp­nia nawet co 5 minut (w ramo­wych godzi­nach: 6.50 – 21.45), nato­miast 14 sierp­nia – nawet co 3 minu­ty (w ramo­wych godzi­nach: 6.20 – 8.50 oraz 16 – 18).

Na każ­dej sta­cji linii metra M1 będą roz­wie­szo­ne pla­ka­ty infor­ma­cyj­ne, a od śro­dy, 9 sierp­nia w pocią­gach emi­to­wa­ne będą spe­cjal­ne komu­ni­ka­ty głosowe.

Pomocą podróż­nym będą słu­żyć tak­że infor­ma­to­rzy ZTM, któ­rzy poja­wią się w nastę­pu­ją­cych punktach:

  • Metro Wilanowska (peron): 12–14 sierp­nia (7.00 – 21.00)
  • Metro Wilanowska (pętla): 12–13 sierp­nia (8.00 – 16.00); 14 sierp­nia (7.00 – 21.00)
  • Metro Służew: 12 sierp­nia (9.00 – 17.00); 13 sierp­nia (9.00 – 15.00); 14 sierp­nia (7.00 – 21.00)
  • Metro Ursynów: 12–14 sierp­nia (7.00 – 15.00)
  • Metro Stokłosy: 12–14 sierp­nia (7.00 – 14.00)
  • Metro Imielin: 12–13 sierp­nia (7.00 – 15.00); 14 sierp­nia (7.00 – 14.00)
  • Metro Natolin: 12–14 sierp­nia (7.00 – 15.00)
  • Metro Kabaty: 12–13 sierp­nia (8.00 – 16.00); 14 sierp­nia (7.00 – 17.00)
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.