Uzupełniamy brakujące rozkłady jazdy w Warszawie!

Pon­ad rok temu Zarząd Trans­portu Miejskiego w Warsza­w­ie ustaw­ił nowych wiel­kich 300 słupów przys­tankowych. Od tego cza­su sto­ją puste, zbier­a­ją kurz i zabier­a­ją przestrzeń zami­ast służyć warsza­w­iakom. Miały być w nich umieszc­zone rozkłady jazdy auto­busów, ale tak się nie stało. 

Fot. Por­tal Warsza­ws­ki

Pomóżmy wszyscy nasze­mu ztm’owi ! 🙂 Wspól­ny­mi siła­mi uda nam się wydrukować i zamon­tować te kil­ka kartek papieru. Zachę­camy do uzu­peł­ni­a­nia rozkładów jazdy na włas­ną rękę oraz zgłasza­nia ich braku tut. zarzą­dowi.

Braku­jące rozkłady pole­camy zgłaszać:

1) Na fan­page Zarząd Trans­portu Miejskiego w Warsza­w­ie
2) Poprzez stronę Miejskie Cen­trum Kon­tak­tu Warsza­wa 19115

3) Bezpośred­nio do nas w wydarze­niu, a my zajmiemy się sprawą dalej

LINK do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/909500362519252/

Akc­ja Por­talu Warsza­wskiego z patronatem Warsza­wy w Pigułce
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.