Veturilo przechodzi prawdziwe oblężenie [ZDJĘCIA]

Stacja Veturilo nie­opo­dal Sejmu prze­zy­wa dziś praw­dzi­we oblę­że­nie. Rowery są przy­pię­te z oby­dwu stron i nie ma już gdzie ich przypinać.

Veturilo jest jed­nym z naj­czę­ściej wybie­ra­nych środ­ków trans­por­tu w lecie i jed­ną z naj­więk­szych wypo­ży­czal­ni rowe­rów w Polsce i Europie. Przez 5 lat od uru­cho­mie­nia sys­te­mu (01.08.2012) miesz­kań­cy Warszawy i tury­ści wypo­ży­czy­li rowe­ry Veturilo już ponad 10 milio­nów razy. Tylko od począt­ku czerw­ca tego roku odno­to­wa­no już ponad 500 tysię­cy wypożyczeń.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.