W listopadzie zwiedzisz Łazienki Królewskie za darmo!

Od 2 do 30 listopa­da w Łazienkach Królews­kich moż­na zwiedzać bezpłat­nie cenne zabyt­ki i oglą­dać znakomite kolekc­je dzieł sztu­ki z cza­sów ostat­niego króla Pol­s­ki Stanisława Augus­ta. W ramach akcji „Dar­mowy listopad” zaprasza­my także na noc­ne zwiedze­nie Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii oraz lekc­je muzealne.


Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Już po raz pią­ty rezy­denc­je królewskie: Muzeum Łazien­ki Królewskie, Zamek Królews­ki w Warsza­w­ie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamek Królews­ki na Wawelu udostęp­ni­a­ją bezpłat­nie w listopadzie swo­je zbio­ry.


Tegoroczny „Dar­mowy listopad” odby­wa się pod hasłem „Królowie i sztu­ka”. W Łazienkach Królews­kich to okaz­ja, by obe­jrzeć cenne zabyt­ki: Pałac na Wyspie, Starą Oranżer­ię wraz z Teatrem Królewskim oraz Pałac Myślewic­ki, a także poz­nać kolekc­je malarst­wa i rzeź­by Stanisława Augus­ta oraz zobaczyć słynne dzieło z Muzeum Mau­rit­shuis w Hadze – „Wnętrze galerii obrazów”, Gon­za­le­sa Coques’a (Królews­ka Gale­ria Obrazów w Pałacu na Wyspie).

Na bezpłatne zwiedzanie zaprasza­my w poniedzi­ałek w godz. 11.00−18.00, zaś od wtorku do niedzieli w godz. 9.00−18.00 (obiek­ty będą czynne także 11 listopa­da w Świę­to Niepodległoś­ci). Bezpłatne wejś­ciów­ki należy odbier­ać bezpośred­nio w obiek­tach lub kasach Łazienek Królews­kich, gdzie dostęp­ne są również audio­prze­wod­ni­ki (płatne 5 zł).

Pro­gram „Dar­mowego listopa­da” pełen jest bezpłat­nych atrakcji, takich jak: noc­ne zwiedzanie Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii, spotka­nia z pub­licznoś­cią pod hasłem „Królowie i sztu­ka”, rodzinne warsz­taty, a także lekc­je muzealne dla szkół, które zaplanowano m.in. w nowo otwartej Pra­cowni Artysty w Stre­fie Edukacji.

Noc­ne zwiedzanie
Zaprasza­my do Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii w każdą sobotę listopa­da – 5, 12, 19 i 26 – w godz. 19.00−23.00. To okaz­ja, by zobaczyć nas­tro­jowo oświ­et­lone wnętrza oraz usłyszeć his­torię królews­kich kolekcji malarst­wa i rzeź­by Stanisława Augus­ta. Muzeal­ni eduka­torzy opowiedzą również o idei utworzenia w Łazienkach pier­wszego muzeum pub­licznego.

Spotka­nia z pub­licznoś­cią
Pod hasłem „Królowie i sztu­ka” spotka­nia z pub­licznoś­cią będą się odby­wać w listopadzie codzi­en­nie – o godz. 11.00, 14.00 i 17.00 – w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim. W ich trak­cie pra­cown­i­cy Łazienek Królews­kich opowiedzą o Królewskiej Galerii Obrazów oraz Królewskiej Galerii Rzeź­by. Zaprezen­tu­ją wybrane eksponaty, a w Pałacu na Wyspie opowiedzą o dziele „Wnętrze galerii obrazów”, Gon­za­le­sa Coques’a, a także o idei tworzenia królews­kich kolekcji w Europie doby Oświece­nia.

Warsz­taty rodzinne
Będą się odby­wać w listopad­owe week­endy. W sobo­ty, o godz. 11.00, dzieci w wieku 1–3 lat i ich opiekunowie pobaw­ią się w Starej Korde­gardzie, zaś w cztery kole­jne niedziele, o godz. 14.00, dzieci w wieku 7–14 lat będą mogły wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach fotograficznych w Pałacu na Wyspie.

Na warsz­taty rodzinne obow­iązu­je rez­erwac­ja: rezerwacje@łazienki-krolewskie.pl, (22) 50 60 183.

Lekc­je muzealne
Dzieci i młodzież mogą uczest­niczyć w dwus­tu bezpłat­nych lekc­jach muzeal­nych, przy­go­towanych przez Ośrodek Edukacji Muzeum Łazien­ki Królewskie. W Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii odbędą się następu­jące zaję­cia:

„O klasy­cyzmie” – lekc­ja poświę­cona architek­turze wzorowanej na anty­cznej, rzeź­bie inspirowanej sztuką staro­żytnej Grecji i Rzy­mu oraz malarst­wu mito­log­iczne­mu.

„Ko-lekc­ja” – podróż w cza­sy Oświece­nia, która poz­woli zapoz­nać się z królewską kolekcją Stanisława Augus­ta, zgro­mad­zoną w jego let­niej rezy­dencji.

„W kręgu mece­natu Stanisława Augus­ta” – lekc­ja w Królewskiej Galerii Obrazów i Rzeź­by, poświę­cona m.in. mece­na­towi ostat­niego króla Pol­s­ki.

„Zostań nad­wornym artys­tą” – zaję­cia pozwala­jące odkryć tajni­ki warsz­tatu nad­wornych malarzy Stanisława Augus­ta.

„Antyk na bis” – lekc­ja odkry­wa­ją­ca znacze­nie i wpływ kul­tu­ry starożyt­nej Grecji na sztukę i kul­turę w XVIII wieku.

„W królewskiej formierni” – zaję­cia, pod­czas których uczniowie poz­na­ją warsz­tat rzeźbiarza i formiera oraz samodziel­nie wykon­a­ją odlew gip­sowy.

„Zma­gania z mater­ią” – zaję­cia, które poz­wolą zrozu­mieć znacze­nie i wpływ kul­tu­ry starożyt­nej Grecji na nowożyt­ną Europę oraz poz­nać tech­ni­ki rzeźbiarskie i odlewnicze.

Uczest­nict­wo w lekc­jach muzeal­nych wyma­ga rez­erwacji – rezerwacje@​lazienki-​krolewskie.​pl, (22) 50 60 183.

W listopadzie bezpłat­nie będzie też moż­na wziąć udzi­ał w III Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu I.J Paderewskiego, Fes­ti­walu De Musi­ca, a także „Salonach Poezji K40”, pod­czas których wys­tąpi aktor­ka Krysty­na Jan­da, i „Salonach Muzy­cznych”, stanow­ią­cych kon­tynu­ację let­nich kon­certów pod Pom­nikiem Chopina.

Pon­ad­to w listopadzie obow­iązu­je 10 proc. pro­moc­ja na wszys­tkie wydawnict­wa Muzeum Łazien­ki Królewskie.

„Dar­mowy listopad” jest częś­cią pro­gra­mu „Kul­tura Dostęp­na”, real­i­zowanego przez Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.