W listopadzie zwiedzisz Łazienki Królewskie za darmo!

Od 2 do 30 listo­pa­da w Łazienkach Królewskich moż­na zwie­dzać bez­płat­nie cen­ne zabyt­ki i oglą­dać zna­ko­mi­te kolek­cje dzieł sztu­ki z cza­sów ostat­nie­go kró­la Polski Stanisława Augusta. W ramach akcji „Darmowy listo­pad” zapra­sza­my tak­że na noc­ne zwie­dze­nie Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii oraz lek­cje muzealne.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Już po raz pią­ty rezy­den­cje kró­lew­skie: Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu udo­stęp­nia­ją bez­płat­nie w listo­pa­dzie swo­je zbiory.

Tegoroczny „Darmowy listo­pad” odby­wa się pod hasłem „Królowie i sztu­ka”. W Łazienkach Królewskich to oka­zja, by obej­rzeć cen­ne zabyt­ki: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię wraz z Teatrem Królewskim oraz Pałac Myślewicki, a tak­że poznać kolek­cje malar­stwa i rzeź­by Stanisława Augusta oraz zoba­czyć słyn­ne dzie­ło z Muzeum Mauritshuis w Hadze – „Wnętrze gale­rii obra­zów”, Gonzalesa Coques’a (Królewska Galeria Obrazów w Pałacu na Wyspie).

Na bez­płat­ne zwie­dza­nie zapra­sza­my w ponie­dzia­łek w godz. 11.00−18.00, zaś od wtor­ku do nie­dzie­li w godz. 9.00−18.00 (obiek­ty będą czyn­ne tak­że 11 listo­pa­da w Święto Niepodległości). Bezpłatne wej­ściów­ki nale­ży odbie­rać bez­po­śred­nio w obiek­tach lub kasach Łazienek Królewskich, gdzie dostęp­ne są rów­nież audio­prze­wod­ni­ki (płat­ne 5 zł).

Program „Darmowego listo­pa­da” pełen jest bez­płat­nych atrak­cji, takich jak: noc­ne zwie­dza­nie Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii, spo­tka­nia z publicz­no­ścią pod hasłem „Królowie i sztu­ka”, rodzin­ne warsz­ta­ty, a tak­że lek­cje muze­al­ne dla szkół, któ­re zapla­no­wa­no m.in. w nowo otwar­tej Pracowni Artysty w Strefie Edukacji.

Nocne zwie­dza­nie
Zapraszamy do Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii w każ­dą sobo­tę listo­pa­da – 5, 12, 19 i 26 – w godz. 19.00−23.00. To oka­zja, by zoba­czyć nastro­jo­wo oświe­tlo­ne wnę­trza oraz usły­szeć histo­rię kró­lew­skich kolek­cji malar­stwa i rzeź­by Stanisława Augusta. Muzealni edu­ka­to­rzy opo­wie­dzą rów­nież o idei utwo­rze­nia w Łazienkach pierw­sze­go muzeum publicznego.

Spotkania z publicznością
Pod hasłem „Królowie i sztu­ka” spo­tka­nia z publicz­no­ścią będą się odby­wać w listo­pa­dzie codzien­nie – o godz. 11.00, 14.00 i 17.00 – w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim. W ich trak­cie pra­cow­ni­cy Łazienek Królewskich opo­wie­dzą o Królewskiej Galerii Obrazów oraz Królewskiej Galerii Rzeźby. Zaprezentują wybra­ne eks­po­na­ty, a w Pałacu na Wyspie opo­wie­dzą o dzie­le „Wnętrze gale­rii obra­zów”, Gonzalesa Coques’a, a tak­że o idei two­rze­nia kró­lew­skich kolek­cji w Europie doby Oświecenia.

Warsztaty rodzin­ne
Będą się odby­wać w listo­pa­do­we week­en­dy. W sobo­ty, o godz. 11.00, dzie­ci w wie­ku 1–3 lat i ich opie­ku­no­wie poba­wią się w Starej Kordegardzie, zaś w czte­ry kolej­ne nie­dzie­le, o godz. 14.00, dzie­ci w wie­ku 7–14 lat będą mogły wziąć udział w warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych w Pałacu na Wyspie.

Na warsz­ta­ty rodzin­ne obo­wią­zu­je rezer­wa­cja: rezerwacje@łazienki-krolewskie.pl, (22) 50 60 183.

Lekcje muze­al­ne
Dzieci i mło­dzież mogą uczest­ni­czyć w dwu­stu bez­płat­nych lek­cjach muze­al­nych, przy­go­to­wa­nych przez Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie. W Pałacu na Wyspie i Starej Oranżerii odbę­dą się nastę­pu­ją­ce zajęcia:

„O kla­sy­cy­zmie” – lek­cja poświę­co­na archi­tek­tu­rze wzo­ro­wa­nej na antycz­nej, rzeź­bie inspi­ro­wa­nej sztu­ką staro­żytnej Grecji i Rzymu oraz malar­stwu mitologicznemu.

„Ko-lek­cja” – podróż w cza­sy Oświecenia, któ­ra pozwo­li zapo­znać się z kró­lew­ską kolek­cją Stanisława Augusta, zgro­ma­dzo­ną w jego let­niej rezydencji.

„W krę­gu mece­na­tu Stanisława Augusta” – lek­cja w Królewskiej Galerii Obrazów i Rzeźby, poświę­co­na m.in. mece­na­to­wi ostat­nie­go kró­la Polski.

„Zostań nadwor­nym arty­stą” – zaję­cia pozwa­la­ją­ce odkryć taj­ni­ki warsz­ta­tu nadwor­nych mala­rzy Stanisława Augusta.

„Antyk na bis” – lek­cja odkry­wa­ją­ca zna­cze­nie i wpływ kul­tu­ry sta­ro­żyt­nej Grecji na sztu­kę i kul­tu­rę w XVIII wieku.

„W kró­lew­skiej for­mier­ni” – zaję­cia, pod­czas któ­rych ucznio­wie pozna­ją warsz­tat rzeź­bia­rza i for­mie­ra oraz samo­dziel­nie wyko­na­ją odlew gipsowy.

„Zmagania z mate­rią” – zaję­cia, któ­re pozwo­lą zro­zu­mieć zna­cze­nie i wpływ kul­tu­ry sta­ro­żyt­nej Grecji na nowo­żyt­ną Europę oraz poznać tech­ni­ki rzeź­biar­skie i odlewnicze.

Uczestnictwo w lek­cjach muze­al­nych wyma­ga rezer­wa­cji – rezerwacje@​lazienki-​krolewskie.​pl, (22) 50 60 183.

W listo­pa­dzie bez­płat­nie będzie też moż­na wziąć udział w III Międzynarodowym Festiwalu I.J Paderewskiego, Festiwalu De Musica, a tak­że „Salonach Poezji K40”, pod­czas któ­rych wystą­pi aktor­ka Krystyna Janda, i „Salonach Muzycznych”, sta­no­wią­cych kon­ty­nu­ację let­nich kon­cer­tów pod Pomnikiem Chopina.

Ponadto w listo­pa­dzie obo­wią­zu­je 10 proc. pro­mo­cja na wszyst­kie wydaw­nic­twa Muzeum Łazienki Królewskie.

„Darmowy listo­pad” jest czę­ścią pro­gra­mu „Kultura Dostępna”, reali­zo­wa­ne­go przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.