W Warszawie powstanie pierwsze publiczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

W piątek, 20 sty­cz­nia, Stołeczny Zarząd Rozbu­dowy Mias­ta pod­pisał umowę na mod­ern­iza­cję Zespołu Szkół Spec­jal­nych nr 97 przy ul. Tar­chomińskiej na północ­nej Pradze. Placówka wzbo­gaci się również o przed­szkole.


Fot. Pix­abay

Zespół Szkół Spec­jal­nych Nr 97 to placówka, do której uczęszcza­ją dzieci z autyzmem. W ramach inwest­y­cji zostanie ona rozbu­dowana o paw­ilon przed­szkol­ny również przez­nac­zony dla dzieci z autyzmem. W ramach mod­ern­iza­cji pow­stanie nowa sala gim­nasty­cz­na z zapleczem. Budynek zostanie pod­dany grun­towne­mu remon­towi – ter­mo­mod­ern­iza­cji (m.in. wymi­ana okien, węzła cieplnego i insta­lacji c.o, ocieple­nie), wymi­an­ie drzwi wewnętrznych, prze­bu­dowie pomieszczeń oraz wymi­an­ie wszys­t­kich wewnętrznych insta­lacji.


Wiz­ual­iza­c­ja ZSS nr 97 po mod­ern­iza­cji. Fot. Stołeczny Zarząd Rozbu­dowy Mias­ta.

Wykon­aw­cą jest Przed­siębiorstwo Budowlano-Hand­lowe „IZOLBUD”. Przewidy­wany czas zakończenia mod­ern­iza­cji to maj 2018 roku.

Jak pisze Ratusz, w Zes­pole Szkół Spec­jal­nych nr 97 pracu­je doświad­c­zona, wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra psy­cho­log­iczno-ped­a­gog­icz­na, która jest pio­nierem w dziedzinie ter­apii, opie­ki i ksz­tałce­nia dzieci z autyzmem ze sprzęże­ni­a­mi. Od 2007 r. w zes­pole szkół prowad­zone są spec­jal­isty­czne zaję­cia z najmłod­szy­mi w ramach wczes­nego wspo­ma­gania ich roz­wo­ju.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.