Warszawa w Pigułce i PAP zapraszają na „Zadziwiające Technologie” w Noc Muzeów! [PROGRAM]

Pol­s­ka Agenc­ja Pra­sowa i Warsza­wa w Pigułce, która została patronem medi­al­nym wydarzenia, zaprasza­ją 14 maja 2016 od 18:00 do 01:00 na ul. Mińską 65 na drugą edy­cję wys­tawy pt. „Zadzi­wia­jące tech­nolo­gie”. Dojazd miejskim auto­busem obwożą­cym zwiedza­ją­cych po atrakc­jach Nocy Muzeów – przys­tanek Drukar­nia PAP.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Pod­czas Nocy Muzeów będziemy pro­mować pol­ską naukę oraz najz­dol­niejszych, częs­to bard­zo młodych naukow­ców, którzy pochwalą się swoi­mi wynalazka­mi, opowiedzą o nich, a także pokażą jak dzi­ała­ją w prak­tyce. Zaprosil­iśmy również pol­skie firmy, które zaprezen­tu­ją najnowsze doko­na­nia tech­no­log­iczne z różnych dziedzin życia.
W tym roku impreza odby­wa się pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

W pro­gramie Nocy Muzeów na Mińskiej 65 m.in.:

 • Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Krymi­nal­isty­czne Policji prezen­tu­jące najnowsze tech­ni­ki badaw­cze
 • Drony: Hash, Dar­win, Y6 i Wan­nolot oraz symu­la­to­ry lotów dron­a­mi firmy 24 Godziny Sp. z o.o.
 • Fir­ma SHOT.ME pokaże GIF.ME – pro­dukt łączą­cy zdję­cia w nietuzinkowe ani­mac­je oraz PICTURE.ME – aplikację pozwala­jącą w cza­sie rzeczy­wistym umieszczać zdję­cia, filmy na plat­formie inter­ne­towej
 • Fir­ma Vigo Sys­tem – prezen­tac­je pol­s­kich urządzeń ter­mow­iz­yjnych oraz z dziedziny pod­cz­er­wieni
 • Kamil Różańs­ki zaprezen­tu­je AVEN­TY­bike – unikalny pojazd hybry­dowy
 • Łazik mars­jańs­ki HYPERION 2, łazik mars­jańs­ki MAGMA 2, hek­sakopter i samolot udźwigowy Wydzi­ału Mechan­icznego Politech­ni­ki Biało­s­tock­iej
 • Mały Inżynier z pokazem z suchym lodem, pokazem robot­ów i warsz­tata­mi z robo­t­y­ki
 • Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego zaprezen­tu­je dwie niezwykłe wys­tawy, a także zaprosi na ciekawe warsz­taty dla dzieci
 • Mobilne plan­e­tar­i­um Cen­trum Eduka­cyjnego „Plan­e­ta Anu­ka”
 • Mobil­ny pokój zagadek Team Exit – zmierz się z cza­sem, odna­jdź radioak­ty­wną sub­stancję i uratuj uczest­ników Nocy Muzeów przed jej dzi­ałaniem
 • Mod­el samolo­tu z sys­te­mem FPV, filmy z lotów oraz gogle video na stoisku firmy Pit­Lab
 • Niesamowi­ta wys­tawa mod­eli z fil­mu Star Wars autorstwa Krzyszto­fa Wilczyńskiego
 • Obrazy Katarzyny Koby­larz w tech­nologii Chro­maDepth 3D, które moż­na oglą­dać przez spec­jalne oku­lary z efek­tem 3D
 • Pokazy: Mikroświat, Czys­tość mate­ri­ału, Magia mag­ne­tyz­mu oraz Zam­rożony świat Wydzi­ału Inżynierii Mate­ri­ałowej Politech­ni­ki Warsza­wskiej
 • Pro­jekt Cyber­Ry­ba, który pow­stał na Wydziale Mechan­icznym Politech­ni­ki Krakowskiej oraz pro­jekt Śledzik real­i­zowany na rzecz bez­pieczeńst­wa i obron­noś­ci państ­wa
 • Pro­to3D zaprezen­tu­je wydru­ki 3D i drukarkę 3D Zor­trax M200 w akcji
 • Reak­tor – Lab­o­ra­to­ri­um Rzeź­by z intere­su­ją­cy­mi warsz­tata­mi dla dzieci i dorosłych
 • Sokół Mil­le­ni­um – najszyb­sza kupa zło­mu w galak­tyce, najnowsze X-Win­gi z Prze­budzenia Mocy, majes­taty­czne śniegołazy, czyli rewela­cyj­na wys­tawa mod­eli autorstwa Bernar­da Szukiel
 • Sterowanie rob­o­t­a­mi LEGO, kącik kon­struk­to­ra i budowanie robot­ów na stoisku TwójRo­bot
 • Stu­denck­ie Koło Astro­nau­ty­czne dzi­ała­jące przy Wydziale Mechan­icznym Ener­gety­ki i Lot­nict­wa Politech­ni­ki Warsza­wskiej pokaże między inny­mi Skarabeusza – pier­wszy pol­s­ki łazik na zawodach Uni­ver­si­ty Rover Chal­lange
 • Szkoła Głów­na Służ­by Pożar­niczej w Warsza­w­ie z najnowszym sprzętem ratown­ic­zo-gaśniczym
 • TESLABOARDS – najwyższej jakoś­ci desko­rol­ki elek­tryczne
 • VersaBox pokaże rob­o­ta Vee­Bee i rob­o­ta Fat­Boy

Pod­czas Nocy Muzeów orga­ni­zowanej na Mińskiej 65 odbędzie się również kwes­ta na rzecz dzi­en­nikarza PAP Mar­iusza Wachow­icza, który kil­ka miesię­cy temu miał wypadek, zapadł w śpiączkę, a obec­nie wyma­ga inten­sy­wnej i kosz­townej reha­bil­i­tacji.

Dzi­en­nikarze PAP zor­ga­nizu­ją poświę­cone mu stoisko, gdzie będą przekony­wać zwiedza­ją­cych do wspar­cia ich kole­gi. Mar­iusz to nie tylko agen­cyjny reporter, ale również dok­tor ogrod­nict­wa, varsa­vian­ista, utal­en­towany kucharz i kuli­narny bloger. Pod­czas Nocy Muzeów będzie moż­na spróbować wymyślonych przez niego potraw, a także poz­nać niek­tóre sekre­ty pra­cy dzi­en­nikarzy agen­cyjnych.

O godzinie 21:00 odbędzie się kon­cert, na którym wys­tąpią m.in. jego koledzy z Zaawan­sowanego Zespołu Niespoko­jnych Nóg, kapela Black Dog, która kole­jny już raz zagra dla Mar­iusza, a także król­duch, który właśnie dołączył do grona jego przy­jaciół.

Pro­fil na Face­booku: https://www.facebook.com/events/941854732572491

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.